Kaskart namo palėpėje tik knygos ir įrišti laikraščiai bei žurnalai tyliai kalba sena ir nauja kalba apie mūsų praeitį, dabartį ir būsimus metus. Per kelerius metus įsirengiau ramią oazę. Kiek daug išminties sutilpo į ilgą ir plačią antrojo aukšto erdvę – knygos jaukiai sugulė į lentynas. O anksčiau jos krūvomis pūpsojo pirmajame namo aukšte, ūkiniame pastate ir dar kažkur. Prie knygų sudėliojau Dzūkijos skulptoriaus Vytauto Šibailos ąžuolines Kristaus skulptūras. Kaip didingai jos atrodo tarp knygų, apšviestos auksinėmis vakarėjančios saulės spalvomis. Kiek dabar daug palaimingos tylos. Tūkstančiai išmintingiausių žmonių protų, kurie keitė pasaulį, smerkė karus ir mylėjo moteris, kiekvienas savąją tėvynę, santvarką, draugai ir priešai vieną dieną rado prieglobstį mano palėpėje. Nežinau, ar jiems tikrai gera kartu, bet, manau, nieko baisaus neįvyks – knygos tarpusavyje nesipeša, nors jose išdėstytos ir skirtingos ideologijos. Apskritai romanai, apysakos, apsakymai, poezija nebijo jokių politinių skersvėjų. Keičiasi santvarkos, politikai ateina ir nueina, o knygos, nuvalius laiko dulkes, lieka…

Česlovas Skaržinskas

 

Autoriaus surinktų senųjų leidinių sąrašas

Vilniaus biblioteka

 

 1. Lietuviškoji enciklopedijaLietuviškoji enciklopedija, I – IX tomai, Spaudos fondas, enciklopedija pradėta leisti 1933-iaisiais, planuota išleisti 20 tomų, tačiau suspėta – tik 9, pastarasis išleistas jau 1941-aisiais – vokiečių okupacijos metais, neatsitiktinai 9 tome įdėtas didelis straipsnis su nuotraukomis apie Adolfą Hitlerį, visi – 9 tomai – su drobiniais bei odiniais viršeliais, Kaunas.
 2. Lietuvių enciklopedija, Lietuvių enciklopedijos leidykla, 37 tomai, pradėta leisti JAV 1953 metais, o paskutinysis – 37 tomas – išleistas 1985 m., Bostonas (JAV).
 3. Vytautas Steponaitis, Amerikiečių lietuvių kariškos aspiracijos XIX amžiaus pabaigoje, Valstybės spaustuvė, 78 psl., 1927 m., Kaunas.
 4. Paulius Šležas, Kęstučio šeima, Vyriausiojo štabo spaudos ir švietimo skyriaus leidinys, 40 psl., 1933 m., Kaunas.
 5. Kovokime su nusikaltimais, metinis Valstybės saugumo departamento leidinys, su iliustracijomis, 112 psl., 1933 m., Kaunas.
 6. Adolfas Šapoka, Lietuva ir Lenkija po 1569 metų Liublino unijos, Švietimo ministerijos  knygų leidimo komisijos leidinys, 396 psl., 1938 m., Kaunas.
 7. Lietuvos istorija, redagavo A. Šapoka, Švietimo ministerijos knygų leidimo komisijos leidinys, su iliustracijomis, 688 psl., 1936 m., Kaunas.
 8. Vladislovas Smolenskis, Lenkų tautos istorija, Švietimo ministerijos knygų leidimo komisijos leidinys, 576 psl., 1925 m., Kaunas.
 9. Dr. Jonas Matusas, Senovės prūsų žemės nukariavimas, Kariuomenės štabo spaudos ir švietimo skyriaus leidinys, su žemėlapiais, 62 psl., 1940 m., Kaunas.
 10. Misijų kalendorius 1936 metams, pranciškonų leidinys, 98 psl., su iliustracijomis, 1935 m., Kaunas.
 11. Kauno kalendorius 1932 metai, „Šviesos“ spaustuvė, 110 psl., 1931 m., Kaunas.
 12. Prof. Dr. Jonas Totoraitis, Vidurinių amžių istorija, Marijonų spaustuvė, su iliustracijomis, 282 psl., 1930 m., Marijampolė.
 13. Kazys Binkis, Motiejus Valančius, autoriaus leidinys, 64 psl., 1935 m., Kaunas.
 14. Darbai ir dienos, literatūros skyriaus žurnalas, red. Prof. V.Krėvė-Mickevičius, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto leidinys, 396 psl., 1939 m., Kaunas.
 15. Pajauta, Trumpai išpasakota Lietuvos istorija, Juozapo Zavadzkio spaustuvės leidimas. 88 psl., 1912 m., Vilnius.
 16. Joh Galsworthy, Santa Lucia (novelės), „Sakalo“ bendrovės leidinys, 158 psl.,1933 m., Kaunas.
 17. M. Vaitkus, Auštant (dviejų dalių romas, įrištas į vieną knygą, lietuvio, emigravusio į Vakarus, vėliau savo kūrinius pasirašinėjusio Mariaus Katiliškio slapyvardžiu, kūrinys), „Sakalo“ bendrovės leidinys, I tomo – 208 psl., II tomo – 270 psl., 1939 m., Kaunas.
 18. Salomėja Nėris, Dainuok, širdie, gyvenimą (eilėraščiai ir poemos), LTSR valstybinė leidykla, 40 psl., 1943 m., Maskva (Sovietų sąjunga).
 19. Ūkininko patarėjo kalendorius 1934 metams, laikraščio „Ūkininko patarėjas“ leidinys, 216 psl., 1933 m., Kaunas.
 20. Kipras Bielinis, 1905 metai (atsiminimai ir dokumentai), „Spaudos fondo“ leidinys. 176 psl., 1931 m., Kaunas.
 21. Teofilis Tilvytis, Išpardavimas dūšios (satyrinė poema), „Keturių vėjų“ leidinys, 46 psl., 1928 m., Kaunas.
 22. A. Vaičiulaitis, Vidudienis kaimo smuklėj (proza), „Sakalo“ bendrovės leidinys, 206 psl., 1933 m., Kaunas.
 23. Julius Būtėnas, Napoleonas, „Spaudos fondo“ leidinys, iliustruotas, 206 psl., 1938 m., Kaunas.
 24. Matas Šalčius, Svečiuose pas 40 tautų (kelionės po mažąją Aziją ir Irano kalnyną aprašymas), su iliustracijomis, „Spaudos fondo“ leidinys, 286 psl. 1936 m., Kaunas.
 25. Naujoji Lietuva, Švietimo ministerijos leidinys, iliustruotas garsaus fotomenininko Balio Buračo nuotraukomis, 126 psl., 1938 m., Kaunas.
 26. Poezijos antologija, skiriama Lietuvos nepriklausomybės dešimties metų sukaktuvėms paminėti (1918 – 1928 m. jaunųjų poetų autobiografijos ir eilėraščiai), leidinio redaktorius Petras Kubilevičius, iliustruota poetų nuotraukomis, 264 psl., 1928 m., Kaunas.
 27. P. Šinkūnas, Lietuvos geografija vidurinei mokyklai bei namų mokslui (vadovėlis), „Sakalo“ bendrovės leidinys, su iliustracijomis, 276 psl., 1927 m., Kaunas,
 28. Juozas Ambrazevičius, Literatūros teorija (poetika) (vadovėlis vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms), „Sakalo“ bendrovės leidinys, 176 psl., 1933 m., Kaunas.
 29. M. Dobužinskis, Vytis, Lietuvos istorijos draugijos leidinys, iliustruotas, 56 psl., 1933 m., Kaunas.
 30. Vinca Uždavinys, 10 000 kilometrų (kelionės po Europą ir Šiaurės Afriką aprašymas), „Vilniaus“ spaustuvė, knyga su autoriaus autografu, gausiai iliustruota, 412 psl., 1932 m., Kaunas.
 31. 1936 metų Mūsų laikraščio kalendorius, laikraščio „Mūsų laikraštis“ leidinys, 96 psl., 1935 m., Kaunas.
 32. M. Vasiliauskas, Naujoji Dirva (skaitymai III-jam pradedamosios mokyklos skyriui), Šv. Kazimiero draugijos leidinys, iliustruotas, 192 psl., 1922 m., Kaunas.
 33. Mūsų kalendorius 1933 metams, Lietuvos šaulių sąjungos leidinys, 64 psl., 1932 m., Kaunas.
 34. Sodžiaus menas 7-8 (Lietuvių moterų tautiniai drabužiai (atskirai pristatomi visų Lietuvos regionų moterų tautiniai drabužiai), Žemės ūkio rūmų leidinys, gausiai iliustruotas, baltai juodomis ir spalvotomis iliustracijomis, 208 psl., 1939 m., Kaunas.
 35. Misijų kalendorius 1935 metams, pranciškonų leidinys, gausiai iliustruotas, 128 psl., 1934 m., Kaunas.
 36. Pirmasis Nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis 1918 – 1928, autorių kolektyvas, išleido Vyriausiasis Lietuvos Nepriklausomybės 10 metų sukaktuvėms rengti komitetas, 408 psl., 1930 m., Kaunas.
 37. A. Merkelis, Juozas Tumas Vaižgantas, „Pažangos“ bendrovės leidinys, gausiai iliustruotas, 398 psl., 1934 m., Kaunas.
 38. Vilniaus Golgota (okupuotosios Lietuvos lietuvių darbo ir kančių 1919- 1928 metų dienoraštis, B. Šėmio iš laikraščių surinktas), Sąjungos Vilniui vaduoti leidinys, gausiai iliustruotas, 658 psl., 1930 m., spaudė akcinė „Ryto“ bendrovė Klaipėdoje.
 39. Шильонский узникь поема лорда Бейрона (leidinys rusų kalba), knyga iliustruota piešiniais, 496 psl., 1822 m., Peterburgas (Rusija).
 40. Šventas Povilas apaštalas, parašė kun. Juoz. Skvireckas, Saliamono Banaičio spaustuvė, 188 psl., 1910 m., Kaunas.
 41. Lietuvių kalendorius 1943 metams, Valstybinė leidykla, iliustruotas, 90 psl., 1942 m., Kaunas.
 42. 1941 metų kalendorius (pirmosios rusų okupacijos metu – 1940 metais – išleistas kalendorius su bolševikine atributika, straipsniai, liaupsinantys Staliną ir bolševikinę santvarką), LTSR valstybinė leidykla,  80 psl., 1940 m., Kaunas.
 43. Kauno kalendorius 1932 metai, Šv. Kazimiero draugijos leidinys, 96 psl., 1931 m., Kaunas.
 44. Em. Hucho, Mūsų tikėjimas išmintingas. Keletas žodžių tikėjimo apgynimui, Saliamono Banaičio spaustuvė, 132 psl., 1909 m., Kaunas.
 45. S. Tarvydas, Kraštai ir žmonės (geografijos chrestomatija apie Lietuvą), „Sakalo“ bendrovės leidinys, gausiai iliustruotas, 148 psl., 1937 m., Kaunas.
 46. M. Vasiliauskas, Lietuvių kalbos pradžios mokslo metodika, „Kultūros“ bendrovės leidinys, 156 psl., 1924 m., Šiauliai.
 47. Lietuvos visuomenės kalendorius 1944, Valstybinė leidykla, iliustruota to meto žymių dailininkų piešiniais, 160 psl, 1943 m., Kaunas.
 48. Vaižgantas, Iš kaimo buities (romanas „Nebylys“  bei publicistiniai straipsniai), Šv. Kazimiero draugijos leidinys, 318 psl., 1938 m., Kaunas.
 49. Vyk. Valančiaus Paaugusių žmonių knygelė, „Vairo“ bendrovės leidinys, su iliustracijomis, 168 psl., 1930 m., Kaunas.
 50. 1913 metų kalendorius (rašoma apie Rusijos imperatoriaus giminę, spausdinami Lazdynų Pelėdos, A. Jakšto ir kitų rašytojų kūriniai, daug patarimų, kalendoriaus pabaigoje pridedamas Šv. Kazimiero draugijos Kauno skyriaus narių sąrašas), Šv. Kazimiero draugijos leidinys, iliustruotas, 112 psl., 1912 m., Kaunas.
 51. Kazys Binkis, Atžalynas (penkių veiksmų pjesė, knygoje rašoma, kada pirmą kartą suvaidintas „Atžalynas“, kokie aktoriai vaidino), „Spaudos fondo“ leidinys, su aktorių nuotraukomis, 180 psl., 1938 m., Kaunas.
 52. Salomėja Nėris, Diemedžiu žydėsiu, (eilėraščiai, knyga, 1938 m. laimėjusi Valstybinę literatūros premiją, antras leidimas), „Sakalo“ bendrovės leidinys, 70 psl., 1939 m., Kaunas.
 53. Ignas Šeinius, Aš dar kartą grįžtu (proza), „Sakalo“ bendrovės leidinys, 304 psl., 1937 m. Klaipėda.
 54. Salomėja Nėris, Rinktinė (pirmosios rusų okupacijos laikotarpiu – 1941 metais – išlesta poetės eilėraščių ir poemų rinktinė, į knygą įdėta ir poema apie Leniną). LTSR valstybinė leidykla, 192 psl., 1941 m., Kaunas.
 55. Giwenimaj szwentuju. Viskupas Zemajgiu Motiejus Wolonczauskis, I ir II tomai, abu įrišti į vieną knygą, I tomas – 236 psl. , II tomas – 272 psl., spausdinta Juozapo Zavadzkio spaustuvėje, 1859 m., Vilnius.
 56. Dawatku kūninga arba istatimas ir Maldas isirasziusiuju i tretii zokana S. Prąnciszkaus, knyga išleista vyskupo Motiejaus Valančiaus iniciatyva, Juozapo Zavadzkio spaustuvė, 490 psl., 1864 m., Vilnius.
 57. Jonas Kuosa Aleksandriškis, Poezija (poezijos rinktinė), „Sakalo“ bendrovės leidinys, 384 psl., 1940 m., Kaunas.
 58. Petras Cvirka, Kasdienės istorijos (apsakymai), „Sakalo“ bendrovės leidinys, J. Mikėno piešiniai, 184 psl., 1938 m., Kaunas.
 59. Valentinas Gustainis, Prancūzija, (pasakojimas apie Prancūziją), „Spaudos fondo“ leidinys, iliustruotas nuotraukomis, 304 psl., 1938 m., Kaunas.
 60. Valentinas Gustainis, Lenkai ir Lenkija (pasakojimas apie Lenkiją), „Spaudos fondo“ leidinys, iliustruotas nuotraukomis, 396 psl., 1937 m., Kaunas.
 61. A. Birontas, Bermontininkams Lietuvą užpuolus (atsiminimai iš kovų apie Lietuvos nepriklausomybę), „Žinijos“ bendrovės leidinys, 256 psl., 1934 m., Kaunas.
 62. Matas Šalčius, Svečiuose pas 40 tautų (pasakojimas apie Indiją, ketvirtoji autoriaus kelionių knyga), „Spaudos fondo“ leidinys, iliustruotas nuotraukomis, 272 psl., Kaunas.
 63. Kalendorius 1939 metams, Šaulių sąjungos leidinys, iliustruotas, 210 psl., 1938 m., Kaunas.
 64. Ieva Simonaitytė, Aukštųjų Šimonių likimas (romanas), Švietimo ministerijos knygų leidimo komisijos leidinys, 438 psl., 1935 m., Klaipėda.
 65. Francois Mauriac, Jėzaus gyvenimas, „Sakalo“ bendrovės leidinys, 240 psl., 1936 m., Kaunas.
 66. J. Keliuotis, Šių dienų spaudos problemos, „Naujosios Romuvos“ leidinys, 134 psl., 1936 m., Kaunas.
 67. Jaunam spaudos veikėjui, redagavo Juozas Keliuotis, „Pavasario“ redaktorius (apie spaudą, pristatomi žymūs „pavasarininkai“), žurnalo „Pavasaris“ leidinys, iliustruotas, 64 psl., 1926 m., Kaunas.
 68. V. Skorupskis, Karas už Lietuvos laisvę 1914 – 1934, (atsiminimai apie kovas už Lietuvos nepriklausomybę), „Spindulio“ spaustuvė, knygoje daug unikalių nuotraukų, 190 psl., 1934 m., Kaunas.
 69. Kantičkos (giesmių knyga), Juozapo Zavadzkio spaustuvė, 862 psl., 1907 m., Vilnius.
 70. Kantyczkas Arba Kninga giesmių, par Moteju Wolonczewski Zemajcziu Wiskupa parwejzieta ir isz nauje iszspausta, (giesmių knyga), Juozapo Zavadzkio spaustuvė, 698 psl., 1862 m., Vilnius.
 71. Pirmasis Nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis, autorių kolektyvas (politinė, ūkinė, kultūrinė valstybės dešimtmečio apžvalga), išleido Vyriausiasis Lietuvos Nepriklausomybės 10 metų sukaktuvėms rengti komitetas, 406 psl., 1930 m., Kaunas.
 72. Petras Cvirka, Meisteris ir sūnūs (romanas), „Sakalo“ bendrovės leidinys, 248 psl., 1936 m., Kaunas.
 73. Juozas Keliuotis, Svajonės ir siaubas (romanas), „Spaudos fondo“ leidinys, 318 psl., 1940 m., Kaunas.
 74. Benito Mussolini, Kardinolo meilužė (istorinis romanas, buvusio Italijos diktatoriaus kūrinys), „Lietuvos žinių“ leidinys, 132 psl., 1931 m., Kaunas.
 75. Kario kalendorius 1933 metams, Lietuvos kariuomenės Vyriausiojo štabo spaudos ir švietimo skyriaus leidinys, iliustruotas, 336 psl., 1932 m., Kaunas.
 76. Radijo Pupų Dėdė (apie Akirą Biržį ir jo žmoną Pupų Dėdienę – Anelę Sadauskaitę-Biržienę, knygoje – populiariausios to meto dainos, pasakojimai), leidimo metai – nenustatyti.
 77. Antanas Strazdas (parinktieji raštai mokyklai, pateikiama poeto biografija ir poezija), „Spaudos fondo“ leidinys, iliustruotas, 192 psl., 1938 m., Kaunas.
 78. Maksim Gorkij, Motina (romanas), I, II tomai, Mokytojų knygyno „Šviesa“ leidinys,  I tomo – 240 psl., II tomo – 300 psl., 1934 ir 1940 metų leidyba, Kaunas.
 79. Dr. Šeštokas-Margeris, Amerikiečio įspūdžiai Lietuvoje (1931), „Spaudos fondo“ leidinys, iliustruotas nuotraukomis, 432 psl., 1932 m., Kaunas.
 80. N. Karincevas, Paganinis, „Mūsų jaunimo“ leidinys, redaktorius P. Kežinaitis, 64 psl., 1939 m., Kaunas.
 81. Lietuviškų knygų sisteminis katalogas, sudarė Izidorius Kisinas, „Dirvos“ bendrovės leidinys, 1160 psl., 1938 m., Kaunas.
 82. V.Krėvė, Raganius (proza), „Spaudos fondo“ leidinys, 266 psl. 1940 m., Kaunas.
 83. M. Vaitkus, Rytmečio žygiai (romanas, į Vakarus emigravusio, vėliau Mariaus Katiliškio slapyvardžiu pasirašinėjusio rašytojo kūrinys), „Sakalo“ bendrovės leidinys, 288 psl., 1944 m., Kaunas.
 84. Teismas (proza), rinktiniai anglų autoriai, iš anglų kalbos vertė A. Voldemaras, „Vilties“ spaustuvė, 350 psl., 1939 m., Kaunas.
 85. Ignas Šeinius, Kuprelis (Vienos pavasario dienos pasaka), „Sakalo“ bendrovės leidinys, 214 psl., 1932 m., Kaunas.
 86. P.J. Hoffmann, Moterystė tikėjimo ir proto šviesoje, Tėvų Jėzuitų leidinys, 66 psl., 1930 m., Kaunas.
 87. Vincas Kudirka, spaudai parengė Juozas Gabrys, I – VI tomai, Mauderodės spaustuvė Tilžėje, 1909 metai, I tomo – 238 psl., II tomo – 384 psl., III tomo – 254 psl., IV tomo – 318 psl. (trečiasis ir ketvirtasis tomai įrišti į vieną knygą), V tomo – 256 psl., VI tomo – 402 psl., 1909 m., Tilžė (Vokietija).
 88. Maironio raštai, I – III tomai (visi trys tomai įrišti į vieną knygą), „Raidės“ spaustuvė, I tomo – 196 psl., II tomo – 316 psl., III tomo – 430 psl., 1927 m., Kaunas.
 89. Antrieji vainikai (Naujosios poezijos antologija, sudarė K. Binkis), „Spaudos fondo“ leidinys. Iliustruotas poetų nuotraukomis, 356 psl., 1936 m., Kaunas.
 90. St. Dabušis, Spaudos išradėjas Jonas Gutenbergas (raštas ir spauda iki šių dienų), A. Ptašeko knygyno leidinys, iliustruotas, 298 psl., 1935 m., Kaunas.
 91. A. Jakštas, Mūsų naujoji literatūra (1904 – 1923), Švietimo ministerijos knygų leidimo komisijos leidinys, 788 psl., 1923 m., Kaunas.
 92. Esmaitis, Sakalėlis (vadovėlis, skirtas mokyklos ketvirtajam skyriui), „Spaudos fondo“ leidinys, iliustruotas, 520 psl., 1928 m., Kaunas.
 93. Kazys Binkis, Antanas Smetona 1874 – 1934 (Šešių dešimčių metų sukaktuvėms paminėti), „Spindulio“ spaustuvė, viršelį, inicialus ir papuošimus piešė Petras Rimša, 64 psl., knyga išleista net 300 tūkst. egz. tiražu, 1934 m., Kaunas.
 94. Petras Cvirka, Žemė maitintoja (romanas), „Sakalo“ bendrovės leidinys, 284 psl., 1935 m., Kaunas.
 95. M. Charnley, Broliai Raitai aviacijos tėvai, „Dirvos“ bendrovės leidinys, iliustruotas nuotraukomis, 164 psl., 1940 m., Marijampolė.
 96. Prof. T. Ivanauskas, Trys mėnesiai Brazilijoje (gamtininko užrašai), „Mūsų rytojaus“ leidinys, iliustruotas nuotraukomis, 180 psl., 1932 m., Kaunas.
 97. Liudas Dovydėnas, Broliai Domeikos (romanas), „Sakalo“ bendrovės leidinys, 260 psl., 1936 m., Kaunas.
 98. A. Vienuolis, Kryžkelės (romanas), „Spaudos fondo“ leidinys, 402 psl., 1937 m., Kaunas.
 99. V. Krėvė, Miglose Iš  priešbolševikinių laikų reportažas, „Varpo“ spaustuvė, 174 psl., 1944 m., Kaunas.
 100. M. Bagdonas, Įstabieji pasaulio dalykai ir reiškiniai, „Mūsų rytojaus“ leidinys, gausiai iliustruotas, 128 psl., 1929 m., Kaunas.
 101. William J. Claxton, Pusvalandžiai su didžiaisiais keliautojais, „Spaudos fondo“ leidinys, iliustruotas, 210 psl., 1940 m., Kaunas.
 102. P. Šinkūnas, Lietuva (Geografijos vadovėlis), „Spaudos fondo“ leidinys, jame daug įdomių senosios Lietuvos nuotraukų, 128 psl., 1936 m., Kaunas.
 103. Lietuvos atželdymas, autorių kolektyvas, išleido Medžių sodinimo komitetas prie gamtos tyrimo stoties, su iliustracijomis, 20 psl., 1925 m., Kaunas.
 104. V. Lunkevičius, Kasamosios anglys, „Kultūros“ bendrovės leidinys, su iliustracijomis, 64 psl., 1925 m., Šiauliai.
 105. Pradžia ir išsiplėtojimas protestantizmo Lietuvoje XVI amž., parašė kun. A. Dambrauskas, Saliamono Banaičio spaustuvė, 32 psl., 1909 m., Kaunas.
 106. Augustas Janulaitis, Kun. Liudvikas Adomas Jucevičius, Lietuvos rašytojas (1813 – 1846), M. Kutkos spaustuvė, 40 psl., 1910 m., Vilnius.
 107. Leonida czyli Stara z sureny, romans w. Ducange, przelozony przez F. S. Dmochowskiego, tom trzeci (knyga lenkų kalba), įrišta XIX a., 244 psl., 1830 m., Varšuva (Lenkija).
 108. Lietuva Didžiajame KarePetras Ruseckas, Lietuva Didžiajame kare (Pirmojo pasaulinio karo liudininkų prisiminimai, unikali istorinė medžiaga), „Vilniaus žodžio“ redakcijos leidinys, gausiai iliustruotas, 336 psl., spausdino „Zorza“ spaustuvė, 1939 m., Vilnius.
 109. M. Biržiškos, Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose (iš 1882 – 1901 m. atsiminimų, pasakojimų ir raštų), „Raidės“ spaustuvė, gausiai iliustruota, 380 psl., 1938 m. Kaunas.
 110. P. Ruseckas, Pasaulio lietuviai (pateikta išsami medžiaga apie įvairiuose šalyse gyvenančius lietuvius), Draugijos užsienio lietuviams remti leidinys, gausiai iliustruotas unikaliomis nuotraukomis, 368 psl., 1935 m., Kaunas.
 111. Juozas Parojus, Sveiki gyvi (teisininko, rašytojo, emigravusio į Vakarus, atsiminimų ir esė rinkinys), 160 psl., 1964 m., Niujorkas (JAV).
 112. Kipras Bielinis, Teroro ir vergijos imperija Sovietų Rusija (autorius analizuoja tragišką 1940 – 1960 m. padėtį okupuotoje Lietuvoje, plačiai nušviečia lietuvių tremtį į Sibirą), spausdino Lietuvių enciklopedijos spaustuvė, su iliustracijomis. 312 psl., 1963 m., Bostonas (JAV).
 113. Kazys Binkis, Naujoji Lietuva (apie Lietuvą – Lietuvos mokykloms), „Spindulio“ bendrovės leidinys, įrišta „Spaudos fondo“ knygrišykloje, su B. Buračo ir kitų žymių fotomenininkų nuotraukomis, 126 psl., 1938 m., Kaunas.
 114. A. Merkelis, Du garsingieji žemaičiai (apie Simoną Daukantą ir Motiejų Valančių), „Pažangos“ bendrovės leidinys iš serijos „Ūkininko skaitymai“, iliustruotas, 64 psl., 1931 m., Kaunas.
 115. A. Šlikas, Kaip lietuvis knygnešys kovojo su caro galybe (apie knygnešį Jurgį Bielinį), „Pažangos“ bendrovės leidinys iš serijos „Ūkininko skaitymai“, iliustruotas, 64 psl., 1931 m., Kaunas.
 116. Ūkininko patarėjo kalendorius 1928, Ūkininko patarėjo kalendorius 1929 (abu kalendoriai įrišti į vieną knygą), laikraščio „Ūkininko patarėjas“ leidiniai, 1928-ųjų metų kalendorius – 214 psl., 1929-ųjų metų – 242 psl., išleisti 1927 ir 1928 m., Kaunas.
 117. Mūsų kalendorius 1930 metams, Šaulių sąjungos leidinys, iliustruotas, 196 psl., 1929 m., Kaunas.
 118. Vaižganto raštai, XIX  Mūsų literatūros istorijai, „Typolito“ spaustuvė, 326 psl., 1933 m., Kaunas.
 119. Vaižganto raštai, XI tomas, Mūsų literatūros istorijai, Zavišos ir Steponavičiaus spaustuvė, 324 psl., 1929 m., Kaunas.
 120. Salomėja Nėris (lyrika ir poemos), I tomas, Valstybinė grožinės literatūros leidykla, su iliustracijomis, 390 psl., 1946 m. Kaunas.
 121. Iš bobturgio parvažiavus arba pasikalbėjimai apie lietuvių naminius gyvulius, parašė gyvulių daktaras Veitas, Juozapo Zavadzkio spaustuvė, 42 psl., 1908 m., Vilnius.
 122. Naturalis gyventojų judėjimas Lietuvoje 1915 – 1922 m. (Centrinio statistikos biuro duomenys), Valstybės spaustuvė, 24 psl., 1923 m., Kaunas.
 123. Akiras, Vyžuonos (iš serijos Lietuvos miestai ir miesteliai), „Raidės“ spaustuvė, 32 psl., 1927 m., Kaunas.
 124. Akiras, Taujėnai (iš serijos Lietuvos miestai ir miesteliai, knyga be viršelio), leidėjas Vl. Dagilis, su nuotraukomis, 48 psl., 1928 m., Kaunas.
 125. G. P. , Krislai (rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės apsakymai, leidinys be viršelio),    Juozapo Zavadzkio spaustuvė, 64 psl., 1905 m., Vilnius.
 126. Bronislavas Chlebovskis, Lenkų literatūra (lenkų literatūros apžvalga), vertė Petras Vaičiūnas, redagavo prof. V. Krėvė_Mickevičius, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto leidinys, 510 psl., 1926 m., Kaunas.
 127. Vilniaus kalendorius 1913 metams, laikraščio „Lietuvos ūkininkas“ leidinys, spausdino Juozapo Zavadzkio spaustuvė, 138 psl., 1912 m., Vilnius.
 128. Lietuvos atgimimo patriarcho D-ro Jono Basanavičiaus gyvenimo vaizdų albumas su biografija, surinko, spaudai parengė ir redagavo Kostas Radziulis, išleido Vytauto Didžiojo universiteto studentų „Šarūno“ korporacija, spausdino Šviesos“ spaustuvė, 80 psl., 1937 m., Kaunas.
 129. Juozas Eretas, Jaunasis Goethe (136 psl.), Goethe po šimto metų (24 psl.), abu kūriniai įrišti į vieną knygą, „Spindulio“ bendrovės spaustuvė, 1932 m., Kaunas.
 130. Mano kalendorius 1931 metams, „Vairo“ bendrovės leidinys, 96 psl., 1930 m., Kaunas.
 131. M. Gustaitis, Petras Kriaučiūnas (monografija), „Dirvos“ bendrovės leidinys, 158 psl., knyga iliustruota unikaliomis nuotraukomis, 1926 m., Marijampolė.
 132. Žvaigždė (katalikų religinis mėnesinis žurnalas, leistas 1920  – 1940 08 Kaune), įrišti 1931 ir vėlesnių metų atskiri numeriai, žurnalai  gausiai iliustruoti  – juose spausdinamos unikalios nuotraukos.
 133. Pavasaris (Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos žurnalas, leistas 1920 – 1940 m. Kaune), 1932 m. komplektas, žurnalai gausiai iliustruoti.
 134. Kino naujienos (savaitinis kino mėgėjų žurnalas, leistas 1931 – 1932 m. Kaune, išėjo tik 29 numeriai), įrišta 1931 ir 1932 m. 11 numerių, žurnalai gausiai iliustruoti.
 135. Žvaigždutė (vaikų žurnalas, leistas 1923 – 1940 06 Kaune), įrišti 1928 ir 1929 m. atskiri numeriai, žurnalai gausiai iliustruoti.
 136. Kultūra (mėnesinis mokslo, visuomenės ir literatūros žurnalas, leistas  1923 – 1929 m. Šiauliuose, 1930 – 1941 m. Kaune, leido „Kultūros“ bendrovė“, nuo 1927 m. – Kultūros švietimo draugija, oficialiai redagavo P. Bugailiškis, P. Leonas, A. Purėnas, faktiniai redaktoriai buvo J. Galvydis (1928 – 1933 m.) ir K. Korsakas (1933 – 1941 m.), įrištas 1926 m. komplektas, žurnalai iliustruoti.
 137. Ūkininko patarėjas (tautininkų orientacijos ūkininkų laikraštis, leistas 1925 – 1944 m. Kaune, 1940 m. sovietinės valdžios buvo uždarytas, 1941 m. atkurtas, leido Žemės ūkio ministerija, nuo 1927 m. – Žemės ūkio rūmai, 1944 m. – Žemės ūkio valdyba, leistas kartą per mėnesį, nuo 1929 m. – kas savaitę, 1925 – 1931 m. – kaip žurnalas), įrišti 1925, 1926 ir 1927 m. atskiri žurnalų numeriai, žurnalai iliustruoti.
 138. Ūkininko patarėjas, įrištas 1927 m. komplektas, trūksta 9 nr., žurnalai iliustruoti.
 139. Ūkininko patarėjas, įrišti 1928 ir 1929 m. atskiri numeriai, žurnalai iliustruoti.
 140. Ūkininko patarėjas, įrišti 1930 ir 1931 m. atskiri numeriai, žurnalai iliustruoti.
 141. Skaitymai (literatūros ir kritikos žurnalas, leistas 1920 – 1923 m. Kaune, leido Lietuvos švietimo ministerija, ėjo kartą per mėnesį, nuo 1922 m. – kartą per du mėnesius, redagavo V. Krėvė, nuo 1923 m. – Liudas Gira), įrišti 1922 ir 1923 m. atskiri numeriai.
 142. Visuomenė (mėnesinis visuomenės, mokslo ir literatūros žurnalas, leistas 1910 – 1911 m. Vilniuje, Leido ir redagavo A. O. Paulauskytė, faktiškasis redaktorius  – Mykolas Biržiška, išėjo tik 20 numerių), įrišti atskiri 1910 ir 1911 m. numeriai.
 143. Mūsų senovė (neperiodinis žurnalas, spausdinęs straipsnius, skirtus lietuvių tautiniam atgimimui, ėjęs 1921 – 1922, 1937 – 1940 m. Kaune, Pasirodė J. Tumo iniciatyva (1921 m.), leido Švietimo ministerija, vėliau – Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka, išėjo tik 10 numerių), įrištas 1921 m. numeris.
 144. Naujovė (tautinės krypties žurnalas, leistas 1915 m. Tilžėje (Vokietija),  leido ir redagavo Vydūnas, išėjo tik 3 numeriai), įrištas 1915 m. vienas numeris, taip pat toje pačioje knygoje įrištas ir Vydūno veikalas „Visumos saranga“, 32 psl., išleistas irgi Tilžėje.
 145. Muzikos barai (muzikos meno ir mokslo žurnalas, leistas 1931 – 1933 m ir 1938 – 1939 m. Kaune, 1940 m. – Vilniuje, leido M. Budriūnas, Lietuvos chorvedžių ir muzikų draugija, spausdino Maišovičiaus ir Kogano spaustuvė Kėdainiuose, išėjo tik 21 numeris), įrišti 1931, 1932, 1933 ir 1938 m. atskiri numeriai, žurnalai iliustruoti.
 146. Ateitis (mėnesinis moksleivių žurnalas, leistas  1911 – 1940 05 Kaune, Leido Šv. Kazimiero draugija, nuo 1919 m. – Moksleivių ateitininkų sąjunga, redagavo A. Dambrauskas-Jakštas, S. Dabušis, L. Bistras, J. Mačiulis, J. Grinius ir kiti), 1926 m., Nr. 5-6, iliustruotas.
 147. Vilniaus šviesa (mėnesinis mokslo ir visuomenės žurnalas, leistas 1928 – 1929 m. Vilniuje, inteligentijai ir moksleiviams skirtą leidinį leido Vilniaus krašto lietuvių kultūros-švietimo draugija, redagavo D. Alseika, išėjo tik 10 numerių), 1928 m., Nr. 1.
 148. Vilniaus aušra (Vilniaus krašto lietuvių katalikų leidinys, ėjęs kartą per mėnesį (iki 1937 m.) nuo 1938 m. – savaitraštis, leistas 1932 – 1939 m. Vilniuje, redagavo ir leido V. Taškūnas, išėjo 161 numeris, 1933 m. – Nr. 4 ir Nr. 5, 1934 m. – Nr. 7-8.
 149. Lietuvių laikraštis (savaitraštis, ėjęs 1904 12 01 – 1906 01 19 Peterburge (Rusija), pirmasis legalus laikraštis lietuvių kalba Rusijos imperijoje, leido ir redaktoriumi pasirašinėjo A. Smilga, nuo 1905 m. faktiškai redagavo K. Račkauskas), 1905 m. rugsėjo 28 d., Nr. 43.
 150. Lietuvos ūkininkas (savaitraštis, leistas 1905 – 1915 m. ir 1918 m. Vilniuje, 1919 – 1940 m. – Kaune, 1905 – 1915 m. buvo Lietuvos demokratų partijos, vėliau – Valstiečių sąjungos, Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos organas, leido J. Vileišis, nuo 1906 m. – F. Bortkevičienė, nuo 1919 m. – „Varpo“ bendrovė, redagavo P. Višinskis, A. Smetona, J. Bagdonas, M. Sleževičius, K. Grinius, A. Rimka, P. Ruseckas,  ir kiti), 1911 m. birželio 23 d., Nr. 25.
 151. Pirmasis lietuvių dienraštis Vilniaus žiniosVilniaus žinios (pirmasis dienraštis lietuvių kalba, ėjęs nuo 1904 m. gruodžio 23 d.  iki 1909 m. kovo 17 d. Vilniuje, įsteigė ir iki 1907 m. balandžio 20 d. leido P. Vileišis, nuo 1907 m. lapkričio 1 d. – Pasitikėjimo bendrovė, kuriai vadovavo J. Vileišis, S. Matulaitis, dėl lėšų trūkumo ir prenumeratorių sumažėjimo dienraščio leidimas keliems mėnesiams buvo nutrūkęs, vėliau dėl tų pačių priežasčių laikraščio leidyba visai nutrūko, oficialūs redaktoriai buvo P. Vileišis, J. Vileišis, faktiškai redagavo J. Jablonskis, P. Višinskis ir kiti, išėjo 1175 numeriai), 1909 m. sausio 15 d., Nr. 10.
 152. Lietuvos žinios (demokratinės pakraipos laikraštis, leistas nuo 1909 m. birželio 19 d. iki 1915 m. rugpjūčio 15 d. Vilniuje ir nuo 1922 m. vasario  16 d. iki 1940 m. rugpjūčio 1 d. Kaune, 1909 – 1915 m. ėjo Lietuvos demokratų partijos, vėliau – Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos organas, iki 1915 m. leido pasitikėjimo bendrovė „F. Bortkevičienė, dr. K. Grinius ir Ko“, 1922 – 1924 m. – „Atžalos“, 1924 – 1940 m. – „Varpo“ bendrovė, iki 1922 m. buvo leidžiamas du kartus, vėliau – tris-keturis kartus per savaitę, nuo 1922 m. tapo dienraščiu, oficialūs redaktoriai buvo P. Vileišis, J. Žymantienė-Žemaitė, F. Bortkevičienė, faktiškai redagavo J. Vileišis, G. Petkevičaitė-Bitė, M. Sleževičius, J. Šaulys, K. Grinius ir kiti),  1910 m., Nr. 26 , Nr. 40, Nr. 47, Nr. 52.
 153. Pasaulio lietuvis (žurnalas, leistas 1937 – 1940 m. Kaune, leido Pasaulio lietuvių sąjunga, redagavo R. Skipitis, spausdino V. Atkočiūno bei E. Norkienės spaustuvė Kaune, išėjo 63 numeriai), 1938 m., Nr. 3, 1940 m., Nr., 6, Nr. 7. , žurnalai iliustruoti.
 154. Skautų aidas (skautų žurnalas, ėjęs 1923 03 15 – 1924 10 Šiauliuose ir 1924 11 – 1940 06 12 Kaune, iš pradžių nereguliariai leido Lietuvos skautų asociacija, nuo 1931 m. kas dvi savaites – Lietuvos skautų sąjunga, redagavo A. Saulaitis), 1937 m., Nr. 6, Nr. 8, Nr. 13, Nr. 16, Nr. 17, žurnalai iliustruoti.
 155. Žurnalas Naujas žodisNaujas žodis (kultūros ir visuomenės žurnalas, leistas 1925 – 1933 m. Kaune, Rygoje, leido lietuvių jaunimo organizacija „Rūta“, J. Paleckis, nuo 1927 m. – bendrovė „Naujas žodis“, ėjo kartą per mėnesį, redagavo J. Paleckis, J. Petrėnas, J. Šimukėnas, spausdino K. Norkevičiaus spaustuvė Rygoje, spaustuvės „Menas“, „Spindulys“, „Varpas“ Kaune), 1930 m., Nr. 19, Nr. 20, Nr. 21., žurnalai gausiai iliustruoti.
 156. Jaunoji karta (žurnalas, ėjęs 1928 – 1940 m. Kaune, leido tautiško jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ centro valdyba, bendrovė „Lietuvis“, 1928 – 1929 m. ėjo kartą per mėnesį, 1930 – 1932 m. buvo „Jaunosios Lietuvos“ dvisavaitinis žurnalas, nuo 1933 m. – savaitinis tautinės jaunuomenės leidinys, redagavo B. Dauguvietis,, K. Dausa, J. Paleckis ir kiti), 1940 m., Nr. 14., žurnalas iliustruotas.
 157. Karys (Lietuvos kariuomenės savaitinis žurnalas, leistas 1919 – 1940 m. Kaune, 1941 – 1944 m. Vilniuje, 1944 m. pabaigoje ir 1945 m. keli numeriai buvo išleisti Vokietijoje, redagavo J. M. Laurinaitis, V. Steponaitis, K. Kepalas, P. Ruseckas ir kiti, spausdino Lietuvos valstybinė bei „Spindulio“  spaustuvės Kaune, „Švyturio“ spaustuvė Vilniuje), įrištas 1936 m. komplektas, žurnalai iliustruoti.
 158. Didysis Lietuvos metraštis kalendorius 1936 metams, spausdino „Vilties“ spaustuvė Šiauliuose, su iliustracijomis, 154 psl., 1936 m., Kaunas.
 159. Moteris (moterims skirtas visuomenės bei kultūros žurnalas, ėjęs 1920 – 1940 m. Kaune, leido Lietuvių katalikių moterų draugija kartą per mėnesį, nuo 1937 m. – dukart per mėnesį, pirmasis numeris 1920 m. pabaigoje pasirodė Vilniuje, kiti leisti Kaune, redagavo O. Beleckienė, J. Drungaitė, M. Galdikienė, O. Labanauskaitė, S. Paliulytė-Ladygienė, R. Petrušauskienė, E. Starkienė, spausdino „Šviesos“, „Žaibo“, Valstybės spaustuvės Kaune, „Dirvos“, „Šešupės“ spaustuvės Marijampolėje), įrišti 1938 m. atskiri numeriai, žurnalai iliustruoti.
 160. Moteris (žurnalas moterims), įrišti 1939 m. atskiri numeriai, žurnalai iliustruoti.
 161. Mūsų Vilnius (Vilniaus vadavimo sąjungos žurnalas, leistas 1928 – 1938 m. Kaune, ėjo kartą per mėnesį, 1928 – 1929 m. – kas dešimt dienų, 1931 – 1933 m. – dukart per mėnesį, redagavo P. Babickas, V. Uždavinys, spausdino „Vilniaus“ spaustuvė Kaune), įrištas 1932 m. komplektas, žurnalai iliustruoti.
 162. Šeimininkė (laikraščio „Ūkininko patarėjas“ priedas, leistas kas antrą savaitę Kaune), įrištas 1937 m. komplektas, kai kurie numeriai „suskaityti“, laikraščiai iliustruoti.
 163. Liepsnos (Lietuvos mergaičių laikraštis, leistas 1937 – 1940 m. Marijampolėje, Kaune, dvisavaitinis katalikiškos orientacijos leidinys, leido Pavasarininkių mergaičių sąjunga, leido ir redagavo O. Labanauskaitė, spausdino „Šešupės“ spaustuvė Marijampolėje), įrištas 1937 m. komplektas, trūksta kelių numerių, leidinys iliustruotas.
 164. Vienybė ( katalikų žurnalas, ėjęs 1907 – 1914 m. ir 1918 – 1933 m. Kaune. 1914 09 – 1915 08 leistas Vilniuje, iki 1929 m. leido Šv. Kazimiero draugija, redagavo A. Alekna, M. Šeižys, M. Vaitkus, J. Talmantas, A. Kupeikevičius), įrišti 1922 ir 1923 m. atskiri numeriai.
 165. Ūkininkas (kultūros, ekonomikos ir praktikos savaitraštis, leistas 1918 m. Vilniuje, 1919 – 1939 m. Kaune, leido Lietuvos ūkininkų sąjungos centro valdyba, „Ūkininko“ spaudos bendrovė, 1919 m. – 2 kartus per mėnesį, nuo 1920 m. – savaitraštis, redagavo A. Stulginskis, J. Dagelis, P. Mikšys ir kiti, spausdino „Raidės“, „Spindulio“, „Šviesos“, „Žaibo“ spaustuvės Kaune), įrištas 1927 m. komplektas, trūksta kelių numerių, laikraščiai iliustruoti.
 166. Iliustruotas Židinio priedas (literatūros , mokslo, visuomenės ir akademinio gyvenimo žurnalas „Židinys“ leido ir kitus priedus „Gimtoji kalba“ ir „Kalba“), įrištas 1937 m. komplektas, gausiai iliustruotas.
 167. Kultūra (mėnesinis mokslo, visuomenės, literatūros žurnalas), įrištas 1927 m. komplektas, trūksta kelių numerių, žurnalai iliustruoti.
 168. Varpas (politikos, mokslo ir kultūros žurnalas, leistas  1918 01 Voroneže (Rusija), 1920- 1921 m., 1924, 1926 m., 1931 – 1932 Kaune, 1918 m. išleistas  1 numeris, 1920 m. ėjo kartą, 1921 m. – dukart per mėnesį, 1931 – 1932 m. – kas trys mėnesiai, leido Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partija, nuo 1920 m. „Varpo“ bendrovė, leido specialius numerius, 1924 m. išleistas  V. Kudirkos mirties  25-osioms metinėms skirtas leidinys, 1926 m. – K. Griniaus 60-mečiui  paminėti skirtas numeris, redagavo A. Rimka, bet oficiali redaktorė buvo F. Bortkevičienė, spausdino M. Sokolovskio bei „Varpo“ bendrovės spaustuvės Kaune), įrištas specialus „Varpo“ 1924 m. Vinco Kudirkos 25-osioms mirties metinėms paminėti numeris, spausdinamos unikalios nuotraukos, atsiminimai, kita istorinė medžiaga, 212 psl.
 169. Mūsų žinynas (karo mokslo, karinio rengimo ir auklėjimo žurnalas, ėjęs 1921 – 1940 m. Kaune, įsteigė Krašto apsaugos ministerijos Karo mokslo skyrius kaip „karo mokslo ir literatūros žurnalą“, nuo 1922 m. – „karo mokslo ir istorijos žurnalas“, leido Spaudos ir švietimo skyrius, ėjo kartą per tris mėnesius, nuo 1925 m. – kartą per du mėnesius, nuo 1929 m. – mėnesinis, redagavo  J. Laurinaitis, V. Steponaitis, J. Lanskoronskis, A. Šimkus,  spausdino „Spindulio“ akcinė bendrovė, Valstybės spaustuvė Kaune), įrištas 1936 m. komplektas (trys knygos), žurnalai iliustruoti.  
 170. Pavasaris (Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos žurnalas), įrištas 1933 m. komplektas, trūksta kelių numerių, žurnalai iliustruoti.
 171. Dienovidis (literatūros ir meno žurnalas, ėjęs nuo 1938  iki 1940 m. balandžio mėnesio Kaune, leido „Sakalo“ leidykla, , 1939 m. pirmąjį pusmetį nebuvo leidžiamas, redagavo, V. Mykolaitis-Putinas (1938m.), B. Brazdžionis (1939 m.), nuo 1940 m. – V. Krėvė, išleista tik 20 numerių), įrištas 1938 m. komplektas.
 172. Naujoji Vaidilutė (katalikiškas žurnalas, ėjęs 1921 – 1940 m. Kaune, 1921 – 1931 m. buvo skirtas moksleivėms ateitininkėms, įsteigė ir redagavo P. Dovydaitis, leido Lietuvių ateitininkų sąjunga, 1931 m. pertvarkytas į moterų inteligenčių žurnalą), įrištas 1939 m. komplektas, žurnalai iliustruoti.
 173. Savaitraštis ŠaltinisŠaltinis (katalikų savaitraštis, ėjęs 1906 03 – 1915 08 m., iki 1915 m. Nr. 7 leistas Seinuose, nuo 1915 m. Nr. 7  iki Nr. 33 – Vilniuje, leido „Laukaitis, Dvaranauskas, Narjauskas ir b-vė“, redagavo K. Prapuolenis, J. Laukaitis, J. Vailokaitis, A. Civinskas ir B. Stosiūnas, 1906 – 1915 m. buvo populiariausias lietuvių savaitraštis, 1914 m. tiražas siekė apie 15 000 egz.), įrištas 1907 m. komplektas, spausdinamos unikalios nuotraukos.
 174. Šaltinis (katalikiškos krypties savaitraštis, leistas 1926 – 1940 m. Marijampolėje, redagavo kun. Vl. Mažonas, (iki 1923 m.), kun. K. Matulaitis(1932 – 1933 m.), trumpą laiką K. Čibiras, nuo 1934 m. – V.V. Šauklys, J. Žilinskas, K. Zajančkauskas, tiražas 1933 m. – 6000 egz.), įrištas 1938 m. komplektas, žurnalai iliustruoti.
 175. Žurnalas Mūsų dienosMūsų dienos (dvisavaitinis žurnalas, ėjęs 1927 – 1928 m. Kaune, buvo spausdinamas Rygoje su daugiaspalvėmis iliustracijomis, spausdinamos dailininkų kūrinių reprodukcijos, redagavo K. Binkis), įrištas 1928 m. komplektas, gausiai iliustruotas.
 176. Jaunasis ūkininkas (laikraščio „Ūkininko patarėjas“ priedas kaimo jaunimui), įrištas 1937 m. komplektas, laikraščiai iliustruoti.
 177. Naujas žodis (kultūros ir visuomenės žurnalas), įrištas 1929 m. komplektas, žurnalai gausiai iliustruoti.
 178. Liepsnos (Lietuvos mergaičių laikraštis), įrištas 1938 m. komplektas, trūksta kelių numerių, laikraščiai iliustruoti.
 179. Jaunasis ūkininkas (laikraščio „Ūkininko patarėjas“ priedas kaimo jaunimui), įrištas 1938 m. komplektas, iliustruotas.
 180. Jaunasis ūkininkas (laikraščio „Ūkininko patarėjas“ priedas kaimo jaunimui), įrišti 1932, 1934 m. atskiri numeriai, laikraščiai iliustruoti.
 181. Vienybė (katalikų žurnalas), įrišti 1930, 1931 ir 1932 m. atskiri numeriai, žurnalai iliustruoti.
 182. Vienybė (katalikų žurnalas), įrištas 1927 m. komplektas, žurnalai iliustruoti.
 183. Pavasaris (Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos žurnalas), įrištas 1935 m. komplektas, žurnalas iliustruotas.
 184. Žurnalas Naujoji RomuvaNaujoji Romuva (savaitinis kultūros, literatūros, meno žurnalas, leistas 1931 – 1940 m. Kaune, leido ir redagavo J. Keliuotis, spausdino M. Adomavičiaus bei „Spindulio“ spaustuvės Kaune), įrišti 1931 – 1940 m. komplektai, trūksta tik kelių numerių, kai kurie komplektai įrišti tarpukario Lietuvoje, žurnalai iliustruoti nuotraukomis, dailininkų paveikslų reprodukcijomis.
 185. Trimitas (savaitinis šaulių žurnalas, ėjęs 1920 – 1940 m. Kaune, leido Lietuvos šaulių sąjungos Centro valdyba, rašė apie Lietuvos ekonominį, politinį ir kultūrinį gyvenimą, spausdino grožinės literatūros kūrinius, redagavo A. Bružas, A. Busilas, J. Kalnėnas, A. Klimas, M. Milkevičius, K. Obolėnas, J. Putvinskis, M. Šalčius, L. Valionis, A. Žmuidzinavičius, išėjo 1021 numeris, tiražas 25 000 egz. (1939 m.), įrišti 1929 – 1940 m. komplektai, surinkti visi numeriai, kai kurie komplektai įrišti tarpukario Lietuvoje, žurnalai gausiai iliustruoti.
 186. Mūsų rytojus ((ūkininkų laikraštis, ėjęs 1927 – 1936 m. Kaune, leido bendrovės „Kaimo žodis“, „Pažanga“ (nuo 1933 m.), „Rytojus“ (nuo 1935 m.), ėjo kartą per savaitę, vienas populiariausių tarpukario Lietuvoje ėjusių leidinių,, tiražas – 1927 m. – 27 000 egz., 1932 m. – apie 100 000 egz., redagavo A. Bružas, K. Urbonavičius, spausdino Br. Gurvičių, „Spindulio“, Valstybės spaustuvės Kaune), įrišti 1933, 1934 ir 1935 m. atskiri numeriai, laikraščiai iliustruoti.
 187. Iliustruotas žurnalas KrivulėKrivulė (iliustruotas literatūros žurnalas, leistas 1923 – 1925 m. Kaune, leido Lietuvos telegramų agentūra ELTA, nuo 1924 07 – K. Puida, ėjo kartą per mėnesį, nuo 1925m. Nr. 3 – dukart per mėnesį, nuo Nr. 13 – savaitinis žurnalas, redagavo K. Puida, spausdino G. Hakebeilio spaustuvė Berlyne, nuo 1924 m. – „Raidės“ spaustuvė Kaune, išėjo 34 numeriai, dalis teksto leista, kaip savaitinis  iliustruotas dienraščio „Lietuva“ priedas „Krivulė“), įrištas 1925 m. iliustruotas savaitinis „Lietuvos“ priedas „Krivulė“.
 188. Dienraštis Lietuvos AidasLietuvos aidas (laikraštis, ėjęs 1917 09 06 – 1918 12 31 Vilniuje ir 1928 – 02 01 – 1940 07 16 Kaune, nuo 1917 09 21 iki 1918 m. pabaigos buvo oficialus Lietuvos Tarybos organas, laikraštis ėjo tris kartus per savaitę, jo oficialiuoju redaktoriumi buvo A. Smetona, laikraščio leidimas nutrūko 1918 m. gruodžio  31 d., Lietuvos Vyriausybei keliantis į Kauną, laikraštis vėl pradėtas leisti 1928 m. vasario 1 d. vietoj dienraščių „Lietuva“ ir „Lietuvis“ – kaip Lietuvių tautininkų sąjungos ir Lietuvos Vyriausybės oficiozas, buvo dienraštis, nuo 1935 m. turėjo dvi laidas  (rytinę ir vakarinę), 1939 m. antrąjį pusmetį  – net tris, didžiausias šalies laikraštis, jo bendra apimtis sudarydavo 14-16 puslapių, tiražas apie 90 000 egz., redagavo V. Gustainis, I. Šeinius, V. Alantas, A. Merkelis, D. Cesevičius ir B.T. Dirmeikis), įrištas 1935 m. antrojo pusmečio komplektas, laikraščiai iliustruoti.
 189. Darbininkas (Lietuvos darbo federacijos savaitinis laikraštis, leistas 1919 – 1940 m. Kaune, nuo 1934 m. leido Lietuvos krikščionių  darbininkų sąjunga, propagavo krikščionių demokratų partijos nuostatas, redagavo V. Beržinskis, P. Dovydaitis, P. Jočys, J. Katilius ir J. Kuras, spausdino „Varpo“ spaustuvė Kaune, vėliau „Švyturys“), įrišti 1923, 1924, 1925 m. atskiri numeriai, laikraščiai iliustruoti.
 190. Ūkininko patarėjas (savaitinis žemės ūkio laikraštis), įrištas 1937 m. komplektas, kai kurie numeriai – be vieno kito puslapio, laikraščiai iliustruoti.
 191. Lietuvos ūkininkas (savaitraštis, Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos, laikraštis), įrištas 1934 m. komplektas, laikraščiai iliustruoti.
 192. Satyrinis laikraštis KuntaplisKuntaplis („Linksmos minties“ savaitraštis, leistas nuo 1933 m. liepos 2 d. iki 1940 m. gruodžio 15 d., leido ir redagavo V. Pranukevičius, H. Blazas ir T. Tilvytis, karikatūras spausdino  dailininkai J. Buivydas, R. Kalpokas, J. Martinaitis, P. Tarabilda, S. Žukas ir kiti, spausdino M. Adomavičiaus, „Raidės“ spaustuvės, nuo 1938 m. – E. Norkienės spaustuvė Kaune), įrišti 1936 m. atskiri numeriai, laikraščiai iliustruoti.
 193. Ateitis (Antrojo pasaulinio karo metu leistas lietuvių dienraštis, ėjęs nuo 1943 m. sausio 2 d. iki 1944 m. liepos vidurio Kaune vietoj uždaryto dienraščio „Į laisvę“, leidėjas ir redaktorius Br. Daunoras),  įrištas 1943 m. liepos 1 d. – rugsėjo 30 d. komplektas, laikraščiai iliustruoti.
 194. Lietuva (visuomenės ir politikos dienraštis, leistas nuo 1919 m. sausio 11 d. iki 1928 m. sausio 31 d. Kaune, oficialus tuometės Lietuvos Vyriausybės leidinys, ėjęs vietoj „Lietuvos aido“, redagavo M. Bagdonas, M. Biržiška, P. Dailidė, V. Gaigalaitis, K. Jokantas, F. Kirša, J. Purickis, A. Rimka, B. Sruoga, spausdino Lietuvos valstybinė spaustuvė), įrištas 1923 m. antrojo pusmečio komplektas.
 195. Ūkininko patarėjas (savaitinis žemės ūkio laikraštis), įrištas 1939 m. komplektas, kelių numerių trūksta, laikraščiai iliustruoti.
 196. Ūkininko patarėjas (savaitinis žemės ūkio laikraštis), įrištas 1938 m. komplektas, kelių numerių trūksta, laikraščiai iliustruoti.
 197. XX amžius (katalikiškos orientacijos dienraštis, ėjęs 1936 – 1940 m. Kaune vietoj valdžios  sustabdyto dienraščio „Rytas“, įkūrė ir leido jaunųjų katalikų kultūrininkų grupė, nušvietė svarbiausius šalies ir pasaulio įvykius, ryškindamas antisovietinę poziciją, kritikavo tautininkų vykdomą politiką, dienraščio idėjinius principus suformavo S. Šalkauskis, pavadinimą pasiūlė S. Yla, redagavo Kun. J. Prunskis,  (iki 1939 m.), I. Skrupskelis, tiražas – iki 40 000 egz.), įrištas 1938 m. komplektas, laikraščiai iliustruoti.
 198. Literatūros naujienos (lietuvių rašytojų laikraštis literatūros, meno ir kultūros reikalams, leistas 1934 – 1938 m. Kaune, ėjo kas dvi savaites, nuo 1937 m. – kas mėnesį, leido ir redagavo A. Rimydis, 1937 – 1938 m. redagavo L. Gira, spausdino „Raidės“ spaustuvė Kaune, išėjo 68 numeriai), įrišti 1934, 1935, 1936,1937 ir 1938 m. atskiri numeriai, laikraščiai iliustruoti.
 199. Ūkininko patarėjas (savaitinis žemės ūkio laikraštis), įrištas 1935 m. komplektas, laikraščiai iliustruoti.
 200. Ateitis (Antrojo pasaulinio karo metų lietuvių dienraštis), įrištas 1943 m. spalio 1 d. – gruodžio 31d. komplektas, laikraščiai iliustruoti.
 201. Naujoji Lietuva (Antrojo pasaulinio karo metų lietuvių dienraštis, ėjęs 1941 06 29 – 1944 07 Vilniuje, leido miesto savivaldybė, spausdino daugiausia informacinius pranešimus, paskelbė lietuvių literatūros kūrinių, tautosakos, vokiečių spaudos vertimų, oficialus redaktorius – J. Žukauskas, faktiškasis – R. Mackonis), įrištas 1943 m. antrojo pusmečio komplektas, laikraščiai iliustruoti.
 202. Mūsų rytojus (savaitinis ūkininkų laikraštis), įrišti 1928 ir 1929 m. atskiri numeriai, su iliustracijomis.
 203. Mūsų rytojus (savaitinis ūkininkų laikraštis), įrištas 1932 m. komplektas, laikraščiai iliustruoti.
 204. Naujoji Lietuva (Antrojo pasaulinio karo metų lietuvių dienraštis), 1942 m. sausio 4 d. – balandžio 28 d. komplektas, laikraščiai iliustruoti.
 205. Ateitis (Antrojo pasaulinio karo metų lietuvių dienraštis), įrištas 1943 m. pirmojo pusmečio komplektas, laikraščiai iliustruoti.
 206. Moteris ir pasaulis (Lietuvos moterų tarybos mėnesinis žurnalas, leistas 1937 – 1940 m. Kaune, redagavo F. Pikčilingienė, spausdino „Vilniaus“ spaustuvė Kaune), 1938 m., Nr. 3, iliustruotas.
 207. Moteris ir pasaulis (Lietuvos moterų tarybos mėnesinis žurnalas), 1938 m., Nr. 6, iliustruotas.
 208. Moteris ir pasaulis (Lietuvos moterų tarybos mėnesinis žurnalas), 1938 m., Nr. 7-8, iliustruotas.
 209. Moteris ir pasaulis (Lietuvos moterų tarybos mėnesinis žurnalas), 1938 m., Nr. 9, iliustruotas.
 210. Moteris ir pasaulis (Lietuvos moterų tarybos mėnesinis žurnalas), 1938 m., Nr.10, iliustruotas.
 211. Moteris ir pasaulis (Lietuvos moterų tarybos mėnesinis žurnalas), 1938 m., Nr.12, iliustruotas.
 212. Moteris ir pasaulis (Lietuvos moterų tarybos mėnesinis žurnalas), 1939 m., Nr. 1, iliustruotas.
 213. Moteris ir pasaulis (Lietuvos moterų tarybos mėnesinis žurnalas), 1939 m., Nr.2, iliustruotas.
 214. Moteris ir pasaulis (Lietuvos moterų tarybos mėnesinis žurnalas), 1939 m., Nr. 3, iliustruotas.
 215. Moteris ir pasaulis (Lietuvos moterų tarybos mėnesinis žurnalas), 1939 m., Nr. 4, iliustruotas.
 216. Moteris ir pasaulis (Lietuvos moterų tarybos mėnesinis žurnalas), 1939 m., Nr. 5, iliustruotas.
 217. Moteris ir pasaulis (Lietuvos moterų tarybos mėnesinis žurnalas), 1939 m., Nr. 6-7, iliustruotas.
 218. Moteris ir pasaulis (Lietuvos moterų tarybos mėnesinis žurnalas), 1939 m., Nr. 8, iliustruotas.
 219. Moteris ir pasaulis (Lietuvos moterų tarybos mėnesinis žurnalas), 1939 m., Nr. 9-10, iliustruotas.
 220. Moteris ir pasaulis (Lietuvos moterų tarybos mėnesinis žurnalas), 1939 m., Nr. 12, iliustruotas.
 221. Moteris ir pasaulis (Lietuvos moterų tarybos mėnesinis žurnalas), 1940 m., Nr.3, iliustruotas.
 222. Moteris ir pasaulis (Lietuvos moterų tarybos mėnesinis žurnalas), 1940 m., Nr. 4, iliustruotas.
 223. Moteris ir pasaulis (Lietuvos moterų tarybos mėnesinis žurnalas), 1940 m., Nr.5, iliustruotas.
 224. Naujoji Romuva (savaitinis kultūros, literatūros, meno žurnalas), 1933 m., Nr. 130-1, iliustruotas.
 225. Iliustruota Lietuva (bulvarinės pakraipos žurnalas), 1935 m. rugsėjo 1 d., Nr. 1, iliustruotas.
 226. Iliustruotas Židinio priedas, 1937 m. gruodžio mėn., Nr. 10, gausiai iliustruotas.
 227. Dirva Dešimt sėjos barų 1918/9 – 1929 ( „Dirvos“ bendrovės veiklos dešimtmečiui paminėti skirtas leidinys, rašoma apie bendrovės išleistas žymių lietuvių autorių knygas, įdėtos jų nuotraukos ir biografijos, apskritai leidinyje – daug istorinės Suvalkijos krašto ir visos Lietuvos medžiagos), „Dirvos“ bendrovės leidinys, 96 psl., 1929 m., Marijampolė.
 228. Žemaičių prietelius (katalikybės, tautybės ir demokratybės liaudžiai šviesti savaitraštis, ėjęs 1925 – 1940 m. Telšiuose, leido Telšių katalikų veikimo skyriaus valdyba, Telšių vyskupija, redagavo K. Berulis, J. Dagilis, F. Gureckas, J. Mačernis, P. Maželis, V. Motiekaitis, B. Norvaišaitė, P. Ramanauskas, K. Olšauskas, spausdino „Švyturio“ spaustuvė Kaune, Vyskupijos spaustuvė Telšiuose, išėjo 758 numeriai), įrišti 1931 – 1932 m. atskiri numeriai, laikraščiai iliustruoti.
 229. Iliustruotoji Lietuva (savaitinis dienraščio „Lietuva“ priedas, leistas 1926 – 1928 m. Kaune, svarbiausius krašto įvykius fiksavo nuotraukose, jos papildė tekstą, redaktorius-leidėjas P. Dailidė, spausdino valstybės spaustuvė), įrištas 1926 m. komplektas.
 230. Jaunasis ūkininkas (laikraščio „Ūkininko patarėjas“ priedas kaimo jaunimui), įrištas 1939 m. komplektas, laikraščiai iliustruoti.
 231. Moteris (žurnalas moterims), įrištas 1938 m. komplektas, trūksta kelių numerių, žurnalai iliustruoti.
 232. Naujoji sodyba (dvisavaitinis daržininkystės, sodininkystės ir kitų smulkiųjų ūkio šakų žurnalas, leistas 1938 – 1939 m. Kaune vietoj žurnalo „Sodyba“, leido Žemės ūkio rūmai, 1940  – 1941 m. LTSR žemės ūkio liaudies komisariatas, nuo 1942 m. – Žemės ūkio valdyba, redagavo P. Rimkus, J. Strazdas, Z. Vinickas, spausdino „Raidės“, „Spindulio“ spaustuvės Kaune), įrištas 1942 m. komplektas, žurnalai iliustruoti.
 233. Karys (Lietuvos kariuomenės savaitinis žurnalas), įrištas 1938 m. komplektas, žurnalai iliustruoti.
 234. Karys (Lietuvos kariuomenės savaitinis žurnalas), įrištas 1939 m. pirmojo pusmečio komplektas, žurnalai iliustruoti.
 235. Jaunoji karta (tautinės jaunuomenės savaitraštis), įrištas 1934 m. komplektas, trūksta kelių numerių, žurnalai iliustruoti.
 236. Bangos (savaitinis žurnalas, ėjęs 1932 m. Kaune, leido A. Bružas, redagavo A. Gricius, išspausdinti 49 numeriai, įvairių temų leidinys, pateikdavęs savaitinę Lietuvos radijo programą), įrištas 1932  m. komplektas (nuo Nr. 26 iki Nr. 49), iliustruotas.
 237. Bangos (savaitinis žurnalas, skelbęs savaitinę Lietuvos radijo programą), įrištas 1932 m. komplektas (nuo Nr. 1 iki Nr. 23), iliustruotas.
 238. Lietuvos sparnai (Aviacijos, oro apsaugos ir automobilizmo žurnalas, ėjęs 1935 – 1940 m. Kaune, leido Lietuvos aeroklubas kartą per mėnesį, nuo 1939 m. – dukart per mėnesį, redagavo J. Dovydaitis, J. Krygeris, J. Narakas, J. Pyragius, A. Plaušinaitis, V. Tupčiauskas, spausdino V. Atkočiūno spaustuvė Kaune), įrištas 1935 m. komplektas, žurnalai iliustruoti.
 239. Savaitė (savaitinis žurnalas, ėjęs 1940 01 – 06 ir 1942 – 1944 06 Kaune, įsteigė, leido ir redagavo K. Obolėnas), įrišti 1943 m. atskiri numeriai, žurnalai gausiai iliustruoti.
 240. Iliustruotoji Lietuva (savaitinis dienraščio „Lietuva“ priedas), įrištas 1927 m. komplektas.
 241. Naujas žodis (kultūros ir visuomenės žurnalas), įrištas 1933 m. komplektas, trūksta kelių numerių, žurnalai gausiai iliustruoti.
 242. Moteris (žurnalas moterims), įrištas 1937 m. komplektas, trūksta kelių numerių, žurnalai iliustruoti.
 243. Rytas (Lietuvos krikščionių demokratų partijos dienraštis, leistas 1923 – 1936 m. Kaune, leido “Minties“, „Žaibo“ bendrovės, „Tiesos“ draugija, Po 1927 m. leidinys buvo konfiskuojamas, baudžiami redaktoriai, 1936 m. dienraštis sustabdytas, redagavo L. Bistras, L. Jakūbauskas, Z. Starkus, P. Tamošaitis, E. Turauskas, spausdino „Raidės“, „Šviesos“, „Žaibo“ spaustuvės Kaune, nuo 1936 m. vietoj „Ryto“ pradėjo eiti „XX amžius“), surinkti atskiri įvairių metų laikraščių numeriai, iliustruoti.
 244. Lietuvos žinios (demokratinės pakraipos dienraštis), surinkti atskiri įvairių metų laikraščių numeriai, iliustruoti.
 245. Mūsų laikraštis (savaitraštis, ėjęs 1928 – 1940 m. Kaune, leido Katalikų veikimo centras, svarstė ekonominius, politinius, švietimo, kultūros ir religijos klausimus, spausdino praktinių patarimų, įdomybių, kelionių aprašymų, redagavo K. Barauskas, M. Gylys, J. Grušas, J. Stankevičius, A. Tumėnas, spausdino „Spindulio“ bei „Žaibo“ spaustuvės Kaune, tiražas apie 87 000 egz. (1939 m.), surinkti 1929 ir vėlesnių metų atskiri laikraščių numeriai.
 246. Tretininkų kalendorius 1928 m., parengė T. Pranciškus Bizauskas, spausdino „Šviesos“ spaustuvė, 32 psl., 1927 m., Kaunas.
 247. Šaltinis (katalikų savaitraštis) 1937 m., Nr.25, laikraštis iliustruotas.
 248. Šaltinis (katalikų savaitraštis) 1937 m., Nr.26, laikraštis iliustruotas.
 249. Šaltinis (katalikų savaitraštis) 1937 m., Nr.28, laikraštis iliustruotas.

Kaimo biblioteka

 1. Pr. Mašiotas, Ir aš mažas buvau (atsiminimai), „Spaudos fondo“ leidinys. 128 psl., 1938 m., Kaunas.
 2. Antanas Strazdas, Pasaulinės ir dvasinės giesmės (poezija), „Spaudos fondo“ leidinys, 248 psl., 1938 m., Kaunas
 3. Petras Vaičiūnas, Varpų giesmė (drama), išleido Šv. Kazimiero draugija, 170 psl., Kaunas.
 4. Anatomija ir Fiziologija, Vadovėlis sanitarijos puskarininkiams, „Dirvos“ spaustuvė, 78 psl., 1922 m., Marijampolė.
 5. Julius Lendrė, Vilniaus sonetai, K. Narkevičiaus ir V. Atkočiūno spaustuvė, 1927 m., Kaunas.
 6. Šių dienų valgiai, Žemės ūkio rūmų leidinys, 48 psl., 1942 m., Kaunas.
 7. Technikos stebuklai, Tėvynės mylėtojų draugijos leidinys, 142 psl., 1916 m., Čikaga (JAV).
 8. Lietuvos miestai, „Mūsų momento“ leidinys, 290 psl., 1932 m., Šiauliai.
 9. Katecheta na kazalnicy, uklad kazan, konferencyj i nauk (religijos istorija ir mokslas. knyga lenkų kalba), tom III, 434 psl., 1860 m., Warszawa (Lenkija).
 10. J. Palukaitis, Žiburėlis, Juozapo Zavadzkio spaustuvė, 96 psl., 1918 m., Vilnius.
 11. P. Šležas ir D. Urbas, Senųjų amžių istorija aukštesniosioms gimnazijų klasėms, Sakalas, 260 psl., 1936 m., Kaunas.
 12. J. Ambraška ir J. Žiugžda, Lietuvių kalbos gramatika (fonetika ir morfologija), Sakalas, 184 psl., 1938 m., Kaunas.
 13. J. Geniušas, Senovės istorija, „Spaudos fondo“ leidinys, 174 psl., 1936 m., Kaunas.
 14. Dr. P. Malakauskis, Bažnytinių teisių šaltiniai, Vytauto Didžiojo universiteto teologijos-filosofijos fakulteto leidinys, 118 psl., 1931 m., Kaunas.
 15. Juozas Čaplinskas, Gyvenimo miglose (proza), K. Narkevičiaus ir V. Atkočiūno spaustuvė, 34 psl., 1926 m., Kaunas.
 16. Dr. A. Kučinskas ir D. Urbas, Senųjų amžių istorija IV gimnazijos klasei, Sakalas, 176 psl., 1939 m., Kaunas.
 17. Dr. Jonas Grinius, Putino lyrika, Vytauto Didžiojo universiteto teologijos-filosofijos fakulteto leidinys, literatūros mokslas ir kritika, 108 psl., 1932 m., Kaunas.
 18. Kun. Dr. A. Maliauskis, Teodiceja (Dievas, jo buvimas ir jo esmė), Vytauto Didžiojo universiteto teologijos-filosofijos fakulteto leidinys, 180 psl., 1931 m., Kaunas.
 19. Ks. Jozef Wilczka, Movy Pogrzebowe (šermenų giesmės, knyga lenkų kalba), 168 psl., 1854 m., Tarnow (Lenkija).
 20. K. Bizauskas, Literatūros teorija (vadovėlis aukštesniosioms mokykloms), J. Reylenderio ir sūnaus spaustuvė, 176 psl., 1923 m., Tilžė (Vokietija).
 21. Valentin Katajev, Baltuoja burė vienišoji, „Spaudos fondo“ leidinys, 480 psl., 1940 m., Kaunas.
 22. C. H. Terpigorev, Gde bog i pravda? (proza religine tema, knyga rusų kalba), Rodina, 236 psl., 1892 m., Peterburgas (Rusija).
 23. Alfred Hein, Kuopa kareivių Verdeno pragare (Pirmojo pasaulinio karo kareivio atsiminimai), Mečio Adomavičiaus spaustuvė, 248 psl., 1935 m., Kaunas.
 24. Michael Anneslely, Šnipai voratinklyje (proza), Sakalas, 224 psl., 1936 m., Kaunas.
 25. Tadeusz Kraszewski, Skarb w staram zamku ( apysaka jaunimui, knyga lenkų kalba), 188 psl., 1939 m., Poznanė (Lenkija).
 26. K. Korsakas-Radžvilas, Rašytojai ir knygos (literatūros kritika), „Spaudos fondo“ leidinys, 368 psl., 1940 m., Kaunas.
 27. Aleksandras Grinas, Nameikio žiedas (istorinis romanas), „Spaudos fondo“ leidinys, 336 psl., 1939 m., Kaunas.
 28. Dr. L. Buchner, Obrazy fizyologiczne (knyga lenkų kalba), 154 psl., 1873 m., Warszawa (Lenkija).
 29. Kazys Bradūnas, Apeigos (poezija), Išleido bendrovė „Sodyba“, 64 psl., 1948 m., Miunchenas (Vokietija).
 30. Petras Ruseckas, Savanorių žygiai, išleido Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga, „Spaudos fondo“ leidinys, 342 psl., 1937 m., Kaunas.
 31. A. Jakšto raštai, I-II tomai, Švietimo ministerijos knygų leidimo komisijos leidinys, I tomo – 410 psl. II tomo – 804 psl., 1923 m., Kaunas.
 32. Lietuvių švietimo draugijos „Ryto“ statutas (lietuvių ir lenkų kalba), „Ruch“ spaustuvė, Vilnius.
 33. Tautosakos rinkėjo vadovas, Lituanistikos instituto lietuvių tautosakos archyvo leidinys, 166 psl., 1940 m., Kaunas.
 34. Salomėja Nėris, Rinktinė, (poezija), LTSR valstybinė leidykla, 192 psl., 1941 m., Kaunas.
 35. Ivan Olbracht, Plėšikas Nikola Šuhaj (čekų rašytojo romanas), Sakalas, 286 psl., 1935 m., Kaunas.
 36. Choix de Lectures (pasaulio literatūros apžvalga, knyga prancūzų kalba), 428 psl., 1934 m., Paris (Prancūzija).
 37. Arkady Fiedler, Ryby spiewaja w ukajali (kelionės po Pietų Ameriką įspūdžiai lenkų kalba), 256 psl., 1937 m.. Warszawa (Lenkija).
 38. Lietuvių tautotyros  žinių ir senienų  rinkimo programa, sudarė P. Būtėnas, „Vilties“ draugijos leidinys, 208 psl., 1925 m., Šiauliai.
 39. Justas Piliponis, Antrasis pasaulio tvanas, I dalis, (proza), „Dirvos“ bendrovės leidinys, 250 psl., 1930 m., Marijampolė.
 40. E. Sidzikausko (Liudo Giros) kritikos raštai, Švietimo ministerijos knygų leidimo komisijos leidinys, 218 psl., 1928 m., Kaunas.
 41. V. Krėvė, Mindaugo mirtis (drama), „Spaudos fondo“ leidinys, 140 psl., 1935 m., Kaunas.
 42. Jonas Kossu-Aleksandravičius, Užgesę chimeros akys (poezija), Sakalas, 64 psl., 1937 m., Kaunas.
 43. Jaunoji Lietuva (mėnesinis tautiškosios moksleivijos žurnalas), įrištas 1930 m. komplektas, trūksta kelių numerių ne visi numeriai, plačiai nušviečiamas Vytauto Didžiojo gyvenimas, žurnalai iliustruoti.
 44. Estaitis, Sakalėlis (gamtos dalykai, vadovėlis mokykloms), „Spaudos fondo“ leidinys, 272 psl., 1936 m., Kaunas.
 45. Naujoji Vaidilutė (moterų kultūrinio gyvenimo žurnalas), įrištas 1938 m. komplektas, žurnalai iliustruoti.
 46. Prof. R. Viperis, Naujoji istorija (vadovėlis gimnazijoms), „Dirvos“ bendrovės leidinys, 316 psl., 1925 m., Marijampolė.
 47. V. Krėvė, Žentas (proza), LTSR valstybinė leidykla, 384 psl., 1941 m., Kaunas.
 48. Stepas Pikšrys, Ežerai žydi (novelės), „Dirvos“ bendrovės leidinys, 312 psl., 1937 m., Marijampolė.
 49. Juozas Paukštelis, Kaimynai (romanas), Sakalas, 240 psl., 1939 m., Kaunas.
 50. Petras Babickas, Elada, (kelionės įspūdžiai, knyga gausiai iliustruota), „Spaudos fondo“ leidinys, 278 psl., 1939 m., Kaunas.
 51. Sobranije sočineniji Bret-harta (proza, knyga rusų kalba), 318 psl., 1896 m., Peterburgas (Rusija).
 52. Knut Hamsun, Gyvenimo žaislas (drama), Švietimo ministerijos leidinys, 140 psl., 1922 m., Kaunas.
 53. H. Zudermanas, Garbė (drama), Švietimo ministerijos leidinys, 206 psl., 1922 m., Kaunas.
 54. Sielos Balsai (eilėraščiai, dainos ir baladės), 224 psl., 1913 m., Bostonas (JAV).
 55. 1919 metų jaunimo kalendorius, leidinys įrištas, iliustruotas, 1918 m.
 56. Elena Mnišek, Ordinatas Micharauskas (apysaka), Sakalas, 230 psl., 1930 m., Kaunas.
 57. V. Krėvė, Šiaudinėj pastogėj (apysakos), Sakalas, 318 psl., 1940 m., Kaunas.
 58. M.E. Saltykov, raštai, tomas V (knyga rusų kalba), 540 psl., 1906 m., Peterburgas (Rusija).
 59. V. Krėvė, Sutemose (pasakos ir dainos), „Švyturio“ bendrovės leidinys, 248 psl., 1921 m., Kaunas.
 60. Platon, raštai, IV tomas (knyga prancūzų kalba), 280 psl., 1933 m., Paris (Prancūzija).
 61. Vyskupas Motiejus Valančius, išleido „Vilties“ spaustuvė, 64 psl., apie 1922 m., Šiauliai.
 62. Augustinas Janulaitis, 1863-1864 m. sukilimas Lietuvoje, straipsnis paimtas iš 1921 m. žurnalo „Mūsų žinynas“ I nr. ir įrištas į atskirą – 50 psl. – knygelę.
 63. Indrikas Ibsenas, Visuomenės šulai (drama), Švietimo ministerijos leidinys, 174 psl., 1923 m., Kaunas.
 64. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej o ubezpieczeniu pracownikov umyslowych (knyga lenkų kalba), prezidento dekretas apie lenkų dirbančiųjų aprūpinimą, 304 psl., 1928 m., Krakow (Lenkija).
 65. Charles Dickens, Dovydas Copperfieldas, I – VI tomai (šešios knygos), LTSR valstybinė leidykla, 1941 m., Kaunas.
 66. P. Rūtelionienė, Vadovas (dienoraštis-studija), „Knygos“ spaustuvė, 268 psl., 1936 m., Ukmergė.
 67. M. Petrauskas, Skaičiavimo uždavinynas, (vadovėlis pirmajam mokyklos skyriui), „Varpo“ spaustuvė, 110 psl., 1944 m., Kaunas.
 68. Šatobrianas, Renė (romanas), Šv. Kazimiero draugijos leidinys, 36 psl., 1931 m., Kaunas.
 69. Japonija seniau ir dabar, parašė Dėdė, Bliumovičiaus spaustuvė, 16 psl., 1906 m., Vilnius.
 70. Przewodnik po Vilnie, dr. Wladyslaw Zahorski (lenkų kalba vadovas po Vilnių, su iliustracijomis), Juozapo Zavadzkio spaustuvė, 296 psl., knygos spausdinimo metai nenurodyti, išleista lenkų okupacijos metais, Vilnius.
 71. Petras Cvirka, Žemė maitintoja (romanas), Sakalas, 282 psl., 1935 m., Kaunas.
 72. M. Lermontovo raštai (poezija), Švietimo ministerijos leidinys, 156 psl., 1922 m.., Kaunas.
 73. St. Pšybyševskis, Sniegas (drama), Švietimo ministerijos leidinys, 104 psl., 1922 m., Kaunas.
 74. Giedre Benoit, Raupsuotasis Karalius (romanas), „Spaudos fondo“ leidinys, 260 psl., 1938 m., Kaunas.
 75. M. Biržiškos, Lietuvos sukilimas 1794 metais, Lietuvių mokslo draugijos leidinys, 32 psl., 1919 m., Vilnius.
 76. Agr. J. Kriščiūnas, Triušių auginimas, Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos leidinys, 24 psl., 1940 m., Kaunas.
 77. Henrikas Heinė, raštai, III tomas (knyga rusų kalba), 620 psl., 1904 m., Peterburgas (Rusija).
 78. P. Meškauskas, Lietuvių rašomosios kalbos vadovėlis, II dalis, „Šviesos“ spaustuvė, 36 psl., 1928 m., Kaunas.
 79. P. Vieštautas, Vytautas Didysis, „Ruch“ spaustuvė, 20 psl., 1930 m., Vilnius.
 80. D-ro J. Basanavičiaus, Iš lietuvių gyvenimo 1915-1917 m. po vokiečių jungu, M. Šlapelienės knygyno leidinys, 20 psl., 1919 m., Vilnius.
 81. Zigmantas Kuzmickis, Lietuvių literatūra, I dalis (tautosaka), Sakalas, 188 psl., 1936 m., Kaunas.
 82. Dr. A. Ferriere, Evoliucijos dėsniai ir naujausi auklėjimo uždaviniai, „Varpo“ bendrovės leidinys, 32 psl., 1929 m., Kaunas.
 83. Augustinas Janulaitis, 1863 – 1864 m. sukilimas Lietuvoje, Krašto apsaugos ministerijos literatūros skyriaus leidinys, 44 psl., 1921 m., Kaunas.
 84. Mikroskope und nebenapparate (knyga vokiečių kalba apie mikroskopą), 80 psl., 1924 m., Jena (Vokietija).
 85. D. P. Korotov, Ocnovnaja pravila sostavlenija sudedno-medicinskix aktov (knyga rusų kalba apie lavonų skrodimą)), 114 psl., 1900 m., Peterburgas (Rusija).
 86. Pavyzdžiai, kaip rašyti laiškus mergelei, valdininkams, kreiptis į teismą ir t.t., 76 psl., apie 1929 m..
 87. Emila Marco de Saint- Hiliare, Mniemana Šmierc Napoleona albo zamach Maleta w roku 1812 (knyga lenkų kalba, pasakojimas apie Napoleono gyvenimą 1812 metais Maletos pilyje), 238 psl., 1844 m., Warszawa (Lenkija).
 88. N. D. Noskovas, Mažasis kapralas (Napoleono I karo žygių istorija),“ Spaudos fondo“ leidinys, 222 psl., 1938 m., Kaunas.
 89. Putinas, Tarp dviejų aušrų (poezija), 104 psl., 1927 m., Kaunas.
 90. Šventas Petras Ryme (apysaka), vertė Adolfas Vėgėlė iš Henriko Sinkevičiaus apysakos „QUO VADIS“, Juozapo Zavadzkio spaustuvė, 224 psl., 1908 m., Vilnius.
 91. E.T.A. Hoffmannas, Velnio eleksyras, I dalis (proza), „Šviesa“, spausdino M. Adomavičiaus spaustuvė, 212 psl., 1937 m., Kaunas.
 92. Ričardas Kiplingas, Štai kur pasakos (pasakos, su autoriaus iliustracijomis), „Spaudos fondo“ leidinys, 200 psl., 1939 m., Kaunas.
 93. Teofilis Tilvytis, Kelionė aplink stalą (satyra), Sakalas, 240 psl., 1936 m., Kaunas.
 94. Jonas Kossu-Aleksandravičius, Dievai ir smūtkeliai (publicistika), Sakalas, 288 psl., 1935 m., Kaunas.
 95. Orison Swet Marden, Kelias į pasisekimą, Ką darai, daryk gerai (dvi publicistikos knygos, įrištos į vieną aplanką), Sakalas, 174 psl., knygos išleistos 1936 ir 1937 metais, Kaunas.
 96. Ignas Šeinius, Siegfried Immerselbe atsijaunina (romanas), Sakalas, 328 psl., 1934 m., Kaunas.
 97. R. Maeder, Didžioji paslaptis (popiežiaus Pijaus XI paskaitos), „Žaibo“ bendrovės spaustuvė, 52 psl., 1933 m., Kaunas.
 98. Paviršutinė Čikagos lietuvių istorija (autorius nenurodytas, įdomi knyga apie lietuvių apsigyvenimo pradžią Čikagoje ir jų gyvenimą iki 1900 metų, knygos išleidimo metai nenurodyti, tačiau iš tekstų galima daryti išvadą, kad ji išleista dvidešimtojo amžiaus pradžioje), 588 psl., išleista JAV.
 99. M. Vaitkus, Auštant, I ir II dalys (romanas, emigravusio į Vakarus Mariaus Katiliškio vienas pirmųjų kūrinių, išleistų tarpukario Lietuvoje, pirmajame knygos tome – M. Vaitkaus autografas poetui Bernardui Brazdžioniui), Sakalas, I tomo – 222 psl., II tomo – 270 psl., 1939 m., Kaunas.

100.Ovidijus, Parinktos vietos, Valstybinė spaustuvė, 56 psl., 1926 m., Kaunas.

 1. Visuotinės literatūros chrestomatija, sudarė J. Talmantas ir E. Viskanta, IV dalis (Naujųjų laikų literatūra), Sakalas, 320 psl., 1931 m., Kaunas.
 2. Johann Wolfgang von Goethe, Hermann und Dorothea (knyga lenkų kalba, vokiečių klasiko Getės kūrinys), 194 psl., 1928 m., Warszawa (Lenkija).
 3. Cantionale Ecclesiasticum (knygoje lenkų kalba išspausdintos religinių giesmių natos), 296 psl., 1846 m., Varsavie (Lenkija Rusijos imperijos sudėtyje).
 4. I. Turgenevas, Pirmoji meilė (apsakymai), „Spaudos fondo“ leidinys, 206 psl., 1937 m., Kaunas.
 5. Balys Sruoga, Aitvaras teisėjas (pjesė), Sakalas, 82 psl., 1935 m., Kaunas.
 6. Prošvaistė (literatūrinių raštų rinkinys, lietuvių ir užsienio autorių kūriniai), III knyga, sudarė Antanas Venclova, „Spaudos fondo“ leidinys, 168 psl., 1939 m., Kaunas.
 7. Markas Aldanovas, Didysis imperatorius šv. Elenos saloje (istorinis romanas), Kuzmickio ir Beilio spaustuvė, 140 psl., 1938 m., Kaunas.
 8. V. Bičiūnas, Vinco Krėvės likimo keliais (pastabos ir komentarai), spausdino „Ryto“ bendrovė Klaipėdoje, 88 psl., 1930 m., Kaunas.
 9. Romain Rolland, Bethoveno gyvenimas, „Vairo“ bendrovės leidinys, 48 psl., 1927 m., Kaunas.
 10. Jozef Ciembroniewicz, Pan Lisovski (knyga lenkų kalba, apysaka jaunimui), 74 psl., 1922 m., Warszawie (Lenkija).
 11. Agr. Dr. Jurgis Krikščiūnas, Kaip ir kuriomis trąšomis dirvos tręšti, Žemės ūkio rūmų leidinys, 46 psl., 1928 m., Kaunas.
 12. V. Bičiūnas, Kun. Jonas Katelė ir jo laikai 1831 – 1908 (knyga apie žymaus kunigo, visuomenininko gyvenimą, gausiai iliustruota), „Meno“ spaustuvė, 296 psl., 1934 m., Kaunas.
 13. M. Gustaitis, Kunigas Antanas Tatarė (knyga apie pirmutinį Suvalkų gubernijos lietuvių švietėją), M. Kutkos spaustuvė, 96 psl., 1913 m., Vilnius.
 14. V. Krėvė, Raštai, II tomas (apysakos „Šiaudinėj pastogėj“ pirmoji dalis), „Švyturio“ bendrovės leidinys, 228 psl., 1921 m., Kaunas.
 15. V. Krėvė, Raštai, III tomas (apysakos „Šiaudinėj pastogėj“ antroji dalis), „Švyturio“ bendrovės leidinys, 240 psl., 1922 m., Kaunas.
 16. V. Krėvė, Raštai, IV tomas (pjesės „Šarūnas“ I dalis), Švietimo ministerijos leidinys, 222 psl., 1923 m., Kaunas.
 17. V. Krėvė, Raštai, V tomas (pjesės „Šarūnas“ II dalis), Švietimo ministerijos leidinys, 280 psl., 1923 m., Kaunas.
 18. V. Krėvė, Raštai, VIII tomas (misterijos „Likimo keliais“ II dalis), Spausdino akcinė „Ryto“ bendrovė Klaipėdoje, 318 psl., 1929 m., Kaunas.
 19. Lazdynų Pelėda, Raštai, I tomas (rašytojos autobiografija, publicistika, apsakymai), „Švyturio“ bendrovės leidinys, 254 psl., 1921 m., Kaunas.
 20. Lazdynų Pelėda, Raštai, II tomas (apysakos, apsakymai), „Švyturio“ bendrovės leidinys, 240 psl., 1922 m., Kaunas.
 21. Lazdynų Pelėda, Raštai, IV tomas (apsakymai), „Švyturio“ bendrovės leidinys, 240 psl., 1922 m., Kaunas.
 22. Vaižganto raštai, VII tomas (pjesės „Goldingos kraštas“ I dalis), Valstybinė spaustuvė, 232 psl., 1926 m., Kaunas.
 23. Vaižganto raštai, IX tomas (proza, „Vaduvų kraštas“), Valstybinė spaustuvė, 306 psl., 1926 m., Kaunas.
 24. Vaižganto raštai, X tomas ( apysaka „Dėdės ir dėdienės“), „Dirvos“ bendrovės leidinys, 216 psl., 1929 m., Marijampolė.
 25. Vaižganto raštai, XIV tomas (rašytojo kalbos, straipsniai, skirti žymiems jubiliatams, įvykiams paminėti), Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto leidinys, 210 psl., 1929 m., Kaunas.
 26. Vaižganto raštai, XVI tomas (apie lietuvių kultūros centrą Rygoje Pirmojo pasaulinio karo metais), „Spindulio“ bendrovės spaustuvė, 272 psl., 1929 m., Kaunas.
 27. Šatrijos Raganos raštai, VII tomas (knygos redaktorius Juozas Tarvydas pristato rašytoją, spausdinamos jos novelės), Šv. Kazimiero draugijos leidinys, 270 psl., 1939 m., Kaunas.
 28. Agr. J. Strazdas, Kiaulų ir paršiukų priežiūra, Žemės ūkio rūmų leidinys, 46 psl., 1927 m., Kaunas.
 29. Židinys (literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiškojo gyvenimo žurnalas, ėjęs 1924 – 1940 m. Kaune, oficialus leidėjas buvo V. Mykolaitis-Putinas, nuo 1932 m. – J. Grinius, faktiškai leido Ateitininkų federacijos vyriausioji valdyba, redagavo V. Mykolaitis-Putinas, K. Bauba, P. Montvydas, J. Skrupskelis, St. Šalkauskis, J. Virbickas, spausdino „Raidės“, „Šviesos“ spaustuvės Kaune), 1928 m., Nr1.
 30. Židinys (literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiškojo gyvenimo žurnalas), 1930 m., Nr.1.
 31. Židinys (literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiškojo gyvenimo žurnalas), 1930 m., Nr.2.
 32. Židinys (literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiškojo gyvenimo žurnalas), 1930 m., Nr.1.
 33. Židinys (literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiškojo gyvenimo žurnalas), 1930 m., Nr.3.
 34. Židinys (literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiškojo gyvenimo žurnalas), 1930 m., Nr.4.
 35. Židinys (literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiškojo gyvenimo žurnalas), 1930 m., Nr.5-6.
 36. Židinys (literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiškojo gyvenimo žurnalas), 1930 m., Nr.7.
 37. Židinys (literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiškojo gyvenimo žurnalas), 1930 m., Nr.8-9.
 38. Židinys (literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiškojo gyvenimo žurnalas), 1930 m., Nr.10.
 39. Židinys (literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiškojo gyvenimo žurnalas), 1930 m., Nr.11.
 40. Židinys (literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiškojo gyvenimo žurnalas), 1930 m., Nr.12.
 41. Židinys (literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiškojo gyvenimo žurnalas), 1932 m., Nr.10.
 42. Židinys (literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiškojo gyvenimo žurnalas), 1935 m., Nr.11.
 43.  Židinys (literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiškojo gyvenimo žurnalas), 1936 m., Nr.5-6.
 44.  Židinys (literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiškojo gyvenimo žurnalas), 1938 m., Nr.4.
 45.  Židinys (literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiškojo gyvenimo žurnalas), 1939 m., Nr.8-9.
 46. Židinys (literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiškojo gyvenimo žurnalas), 1940 m., Nr.3.
 47. Visuomenė (mėnesinis laikraštis, skirtas visuomenės, mokslo ir literatūros reikalams), 1910 m., Nr. 9.
 48. Trimitas (Lietuvos šaulių laikraštis), 1923 m., Nr. 122.
 49. Trimitas (Lietuvos šaulių laikraštis), 1924 m., Nr. 175.
 50. Ūkininko patarėjas (Žemės ūkio rūmų leidinys, skirtas ūkininkams), 1929 m., Nr.4.
 51. Ūkininko patarėjas (Žemės ūkio rūmų leidinys, skirtas ūkininkams), 1929 m., Nr.6.
 52. Ūkininko patarėjas (Žemės ūkio rūmų leidinys, skirtas ūkininkams), 1929 m., Nr.7.
 53. Ūkininko patarėjas (Žemės ūkio rūmų leidinys, skirtas ūkininkams), 1929 m., Nr.14-15.
 54. Ūkininko patarėjas (Žemės ūkio rūmų leidinys, skirtas ūkininkams), 1929 m., Nr.17.
 55. Ūkininko patarėjas (Žemės ūkio rūmų leidinys, skirtas ūkininkams), 1929 m., Nr.18.
 56. Wiadomosci archidyecezyalne Warszawskie (lenkų bažnyčios laikraštis), 1920 metų 2-3 ir 4-5 nr., įrišti į vieną knygą, spausdintas Varšuvoje.
 57. Tautos mokykla (pedagogikos ir tautinės kultūros dvisavaitinis žurnalas, ėjęs  1933 – 1940 m. Kaune, leido V. Augustauskas, M. Krikščiūnas, J. Mikoliūnas, L. Vaitiekūnas, nuo1936 m. – Lietuvos mokytojų sąjunga, redagavo K. Masiliūnas, P. Papečkys, V. Tumėnas, spausdino „Šviesos“, „Vilties“ spaustuvės Kaune), 1933 m., Nr. 19, žurnalas iliustruotas.
 58. Tautos mokykla (Pedagogikos ir tautinės kultūros leidinys), 1933 m., Nr. 20, žurnalas iliustruotas.
 59. Tautos mokykla (Pedagogikos ir tautinės kultūros leidinys), 1933 m., Nr. 22, žurnalas iliustruotas.
 60. Tautos mokykla (Pedagogikos ir tautinės kultūros leidinys), 1933 m., Nr. 23, žurnalas iliustruotas.
 61. Tautos mokykla (Pedagogikos ir tautinės kultūros leidinys), 1933 m., Nr. 24, žurnalas iliustruotas.
 62. Tautos mokykla (Pedagogikos ir tautinės kultūros leidinys), 1934 m., Nr. 1, žurnalas  iliustruotas.
 63. Tautos mokykla (Pedagogikos ir tautinės kultūros leidinys), 1934 m., Nr. 2, žurnalas iliustruotas.
 64. Akademikas (akademinio gyvenimo  ir kultūros žurnalas, ėjęs 1933 – 1939 m. Kaune, leido Vytauto Didžiojo universiteto studentų tautininkų korporacija „Neo-Lithuania du kartus per mėnesį, redagavo J. Čiuberkis, M. Jasėnas, V. Nausėdas, S. Povilavičius, A. Valiukėnas, spausdino V. Atkočiūno spaustuvė bei AB spaustuvė „Viltis“ Kaune, išėjo 136 numeriai), 1935 m., Nr. 2, žurnalas iliustruotas.
 65. Akademikas (Vytauto Didžiojo universiteto leidinys), 1935 m., Nr. 3, žurnalas iliustruotas.
 66. Akademikas (Vytauto Didžiojo universiteto leidinys), 1935 m., Nr. 4, žurnalas iliustruotas.
 67. Akademikas (Vytauto Didžiojo universiteto leidinys), 1935 m., Nr. 5, žurnalas iliustruotas.
 68. Akademikas (Vytauto Didžiojo universiteto leidinys), 1937 m., Nr. 1, žurnalas iliustruotas.
 69. Akademikas (Vytauto Didžiojo universiteto leidinys), 1937 m., Nr. 2, žurnalas iliustruotas.
 70.  Naujoji sodyba ( smulkiųjų ūkio šakų leidinys), 1940 m., Nr. 11, žurnalas iliustruotas.
 71. Naujoji sodyba ( smulkiųjų ūkio šakų leidinys), 1941 m., Nr. 4-5, žurnalas iliustruotas.
 72. Bangos (savaitinis žurnalas, ėjęs 1932 m. Kaune, leido A. Bružas, redagavo A. Gricius, išspausdinti 49 numeriai, įvairių temų leidinys, pateikdavęs savaitinę Lietuvos radijo programą), iliustruotas, 1932 m., Nr. 31.
 73. Bangos (įvairių temų leidinys, pateikdavęs savaitinę Lietuvos radijo programą), 1932 m., Nr. 35, iliustruotas.
 74. Bangos (įvairių temų leidinys, pateikdavęs savaitinę Lietuvos radijo programą), 1932 m., Nr. 38, iliustruotas.
 75. Bangos (įvairių temų leidinys, pateikdavęs savaitinę Lietuvos radijo programą), 1932 m., Nr. 43, iliustruotas.
 76. Naujoji Vaidilutė (moterų inteligenčių leidinys), 1931 m., Nr. 2, žurnalas iliustruotas.
 77. Naujoji Vaidilutė (moterų inteligenčių leidinys), 1931 m., Nr. 3, žurnalas iliustruotas.
 78. Naujoji Vaidilutė (moterų inteligenčių leidinys), 1931 m., Nr. 4, žurnalas iliustruotas.
 79. Naujoji Vaidilutė (moterų inteligenčių leidinys), 1931 m., Nr.6-7, žurnalas iliustruotas.
 80. Naujoji Vaidilutė (moterų inteligenčių leidinys), 1938 m., Nr. 3, žurnalas iliustruotas.
 81. Naujoji Vaidilutė (moterų inteligenčių leidinys), 1938 m., Nr. 5, žurnalas iliustruotas.
 82. Valstiečių laikraštis (laikraštis, skirtas Lietuvos kaimui, einantis nuo 1940 m. rugpjūčio 27 d. Kaune, nuo 1944 m.  spalio mėnesio – Vilniuje, iki 1990 nr.32 ėjo kaip LKP CK laikraštis žemės ūkio darbuotojams, nuo 1990 m. steigėja ir leidėja – Žemės ūkio ministerija, nuo 1992 m. – UAB „Valstiečių laikraštis“, daugelį metų leistas tris kartus per savaitę, vėliau – du kartus per savaitę, labai įdomūs pokario metų leidiniai – užfiksuota Lietuvos pokario kaimo tragedija – kolektyvizacija, Stalino siautėjimo galas, parodytos Maskvos Kremliaus „vilkų gaujos“ kautynės dėl valdžios, Berijos areštas ir sušaudymas), įrištas 1946 m. sausio 25 d – 1946 m. gruodžio 29 d. komplektas, 205 lapai, laikraščiai iliustruoti.
 83. Valstiečių laikraštis, įrištas 1947 m. sausio 7 d. – 1947 m. gruodžio 28 d. komplektas, laikraščiai iliustruoti.
 84. Valstiečių laikraštis, įrištas 1949 m. sausio 8 d. – 1949 m. gruodžio 25 d. komplektas, 258 lapai, laikraščiai iliustruoti.
 85. Valstiečių laikraštis, įrištas 1950 m. sausio 5 d. – 1950 m. rugpjūčio 31 d. komplektas, 140 lapų, laikraščiai liustruoti.
 86. Valstiečių laikraštis, įrištas 1951 m. komplektas, laikraščiai iliustruoti.
 87. Valstiečių laikraštis, įrištas 1952 m. komplektas, laikraščiai iliustruoti.
 88. Valstiečių laikraštis, įrištas 1953 m. komplektas, laikraščiai iliustruoti.

 

<- Grįžti atgal